CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –
Construire imobil de locuinţe colective cu funcţiuni terţiare la parter B-dul Muncii nr. 69A

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe colective cu funcţiuni terţiare la parter, B-dul Muncii nr. 69A – proiect din iniţiativia primarului;

Analizând Referatul nr. 304799 din 26.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil de locuinţe colective cu funcţiuni terţiare la parter, B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUŢA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L.

Având în vedere avizul Arhitectului şef nr. 1341 din 7.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 şi Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire imobil de locuinţe colective cu funcţiuni terţiare la parter, B-dul Muncii nr. 69A, beneficiară: S.C. MĂRIUŢA PRODUSE ALIMENTARE S.R.L, pe o parcelă proprietate privată.
Documentaţia reglementează:

– amplasarea construcţiei pe parcelă:
– retragerea minimă faţă de limita laterală estică: 7.5 m;
-retragerea minimă faţă de limita laterală vestică: 11m;
-retragerea minimă faţă de limita posterioară: 19,5 m;
-accesul auto şi pietonal: din B-dul Muncii;
-staţionarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol şi la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;
-echiparea tehnico-edilitară: completă pe B-dul Muncii.

Suprafaţa de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la B-dul. Muncii va fi dezmembrată din parcela iniţială şi înscrisă în CF cu destinaţia de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziţii generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).
Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Nr. 574 d in 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi )