CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – instituire subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar şi subzonă verde – str. Mihai Românu, latura sudică

 

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – instituire subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar şi subzonă verde – str. Mihai Românu, latura sudică -proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 264784 din 25.06.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – instituire subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar şi subzonă verde- str. Mihai Românu, latura sudică, beneficiari: Forna Ioan, Forna Claudia Ioana, Pop Ioan, Pop Marta, Mahdi Livia Rodica, Nicoară Lina, Preinstorfer Carmen şi Nicoară Diana Corina;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 602 din 28.06.2018, Avizul Arhitectului Şef nr.114 din 7.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum şi avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 alin. 1 şi art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1 – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – instituire subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar şi subzonă verde – str. Mihai Românu, latura sudică, beneficiari: Forna Ioan, Forna Claudia Ioana, Pop Ioan, Pop Marta, Mahdi Livia Rodica, Nicoară Lina, Preinstorfer Carmen şi Nicoară Diana Corina, întocmit în scopul stabilirii de reglementări şi indici urbanistici , după cum urmează:

U.T.R S_Et* – Subzonă de activităţi economice cu caracter terţiar situată în zone cu caracter rezidenţial
-funcţiune predominantă: structură funcţională dedicată activităţilor de tip terţiar: administrative, cazare turistică, comerţ-servicii;
– principiu de dezvoltare al terenului: terenul se utilizează neparcelat, ansamblul fiind dispus pe baza unui plan general de amplasare;
-înălţimea maximă admisă: S+P+3E+Eretras. Suplimentar se poate admite un etaj tehnic, cu condiţia încadrării în Hmax = 22 m;
-indici urbanistici: P.O.T maxim = 40%, C.U.T maxim = 1,8;
-retragere faţă de aliniament: 10 m;
-retragere minimă faţă de limita laterală estică: 12 m faţă de limita de proprietate estică, respectiv min.20 m faţă de împrejmuirea S.C. Electrica S.A, conform condiţiei impuse prin Aviz Electrica;
-retragere minimă faţă de limita laterală vestică: 4,5 m;
-retragere minimă faţă de limita posterioară: 18 m;
– circulaţiile şi accesele: accesul în incintă se realizează din str. Mihai Românu. Prin P.U.Z se organizează circulaţia internă din incintă – auto (6 m carosabil), pietonală şi velo şi se asigură o aleveolă pentru transportul în comun la strada Mihai Românu;
– staţionarea autovehiculelor: se realizează în proporţie minimă de 75% în spaţii specializate, dispuse la subsol (garaj colectiv) şi la sol, în partea vestică a incintei;
– echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Mihai Românu.

U.T.R S_Va* – Subzonă verde – Scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat
-funcţiunea predominantă: spaţii verzi – plantaţii înalte medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport şi alte activităţi în aer liber compatibile;
-condiţii de amplasare, utilizare şi configurare a clădirilor: nu e cazul;
-indici urbanistici: P.O.T, maxim = 1% , C.U.T, maxim = 0,01;
Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2 – Suprafaţa de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Mihai Românu şi cea necesară realizării alveolei pentru transport în comun, vor fi dezmembrate din parcela iniţială şi înscrise în CF cu destinaţia de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică”, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism -Dispoziţii generale (H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017).

Art. 3- Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art. 4 – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Nr. 575 din 4 iulie 2019
(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)