CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde” – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 16987 din 8.01.2021, conex cu nr. 559331 din 11.11.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 17194 din 8.01.2021, conex cu nr. 559376 din 11.11.2020, al Direcției de Impozite și taxe locale și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”;

Reţinând prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, modificat prin Regulamentul UE nr. 972/2020, ale art. 3 alin. (4) din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, ale art. 456 alin. 2 lit. l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Văzând Avizul Consiliului Concurenţei nr. 15310/7.01.2021 şi al comisiei de specialitate;

Ținând cont de analiza de oportunitate nr. 550678/49/6.11.2020 a Direcției de Impozite și taxe locale;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 şi 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bugetul Schemei în cuantum de 3.600.000 lei, defalcat astfel:

– pentru anul 2021, este de 1.200.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R. din data de 31.12.2020, fără a putea depăşi 20.000 de euro, la cursul valutar în lei al B.N.R. din aceeaşi dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

– pentru anul 2022, este de 1.200.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R. din data de 31.12.2021, fără a putea depăşi 20.000 de euro, la cursul valutar în lei al B.N.R. din aceeaşi dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

– pentru anul 2023, este de 1.200.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R. din data de 31.12.2022, fără a putea depăşi 20.000 de euro, la cursul valutar în lei al B.N.R. din aceeaşi dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia de Impozite şi taxe locale.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 6 din 20 ianuarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 6/2021

CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

PROCEDURA

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”

Art. 1. Dispoziţii generale

 

(1) Prezenta procedură instituie o Schemă de ajutor de minimis denumită Schema de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, beneficiari în anii fiscali 2021-2023 de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”.

(2) Acordarea ajutorului de minimis, în cadrul prezentei scheme, se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis, stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013 (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1407/2013), modificat prin Regulamentul (UE) nr. 972/2020.

(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJL 352/1 din 24.12.2013.

(4) Prezenta schemă se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Obiectivul şi scopul schemei

Obiectivul prezentei scheme constă în continuarea susţinerii şi stimulării contribuabililor în vederea construirii de clădiri ”verzi” sau de a aduce la acest nivel clădirile existente, văzând faptul că, în perioada aplicării schemelor precedente, numărul clădirilor ”verzi” de înaltă performață energetică a crescut cu peste 500% la nivelul municipiului Cluj-Napoca; de aceea, propunem aprobarea unei noi scheme de ajutor de minimis, pentru acordarea unor facilităţi de natura reducerii la plata impozitului/taxei pe clădire, datorat de persoana juridică, diferenţiat, în funcţie de nivelul de sustenabilitate al acesteia.

Avantajele create asupra mediului, cele de natură economică şi socială, care vizează direct îmbunătăţirea nivelului de trai prin valorificarea eficientă a potențialului regional şi local, îndrituiesc autorităţile administraţiei publice locale să ia măsuri de promovare a acestor deziderate prin unele facilităţi fiscale. Pentru un impact semnificativ în îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, trebuie avut în vedere cel mai înalt nivel de performanţă energetică, respectiv certificatul energetic de clasă A.

În scopul asigurării unei creşteri economice dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a

potenţialului regional şi local, autorităţile administraţiei publice locale pot lua măsuri de promovare a îmbunătăţirii condiţiilor de viață, economice şi de mediu. Protecţia şi conservarea mediului înconjurător este una dintre cele mai importante probleme ale umanităţii, societatea fiind nevoită să facă eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de creşterea economică.

Dezvoltarea durabilă, satisfacerea nevoilor prezentului, fără a le compromite pe cele ale generațiilor viitoare, este un obiectiv fundamental, iar în vederea atingerii acestuia, trebuie ca politicile economice, sociale şi de mediu să fie abordate împreună, la toate nivelurile.

Art. 3. Baza legală

   1. Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 – privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013, art.1, teza finală;

   2. O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015;

   3. Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

   4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

   5. Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

   7. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Autoritatea publică competentă să implementeze schema

Autoritatea publică ce implementează prezenta schemă de ajutor de minimis este Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Domeniul de aplicare

Schema de ajutor de minimis se adresează contribuabililor bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, persoane juridice, care dețin clădiri aflate „în clasă energetică A” și au o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”, emisă până la data de 31 decembrie a anului precedent depunerii cererii de scutire.

Prezenta schemă de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 354/28.12.2013;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

1). atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;

2). atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarelor pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

În cazul în care o întreprindere își desfașoară activitatea atât în sectoarele menționate mai sus (intervalul cuprins între literele a–f ), cât și în unul sau mai multe sectoare de activitate, inclusiv în domeniul de aplicare al prezentei măsuri, aceasta va fi aplicată ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția ca furnizorul de ajutor de minimis și beneficiarul de ajutor de minimis să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei masuri nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate prin această schemă.

Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de facilităţile fiscale menţionate la art. 9(1) pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

Art. 6. Definirea termenilor utilizaţi

În sensul prezentei proceduri, următorii termeni sunt definiți astfel:

a) Produse agricole – produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură, prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor din sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013.

b) Ajutor de minimis – ajutorul acordat unei entităţi, întreprinderi unice care desfăşoară o activitate economică, care nu distorsioneaza concurenta si/sau comertul cu statele membre, și care nu depăşeşte valoarea de 200.000 de Euro într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 de Euro în cazul întreprinderilor ce activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

c) Prelucrarea produselor agricole – orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are ca drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.

d) Comercializarea produselor agricole – înseamnă deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, livrarea sau orice alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau operatori şi a oricărei activităţi constând în prepararea unui produs în vederea primei vânzări; o vânzare de către un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare, în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

e) Rata de actualizareeste rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web: www.ajutordestat.ro.

Intensitatea ajutorului – valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procentaj din valoarea actualizată a costurilor eligibile.

f) Întreprindere – orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia. Din această categorie fac parte, în special, lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi intreprinderile familiale care desfăşoară activităţi de artizanat sau alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile care desfăşoară în mod regulat o activitate economică.

g) Întreprindere unică – include toate întreprinderile, inclusiv cele între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(1) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(2) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(3) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(4) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la aliniatul (g) literele (g1)-(g4) sunt considerate întreprinderi unice.

h) Alocare specifică individuală – valoarea totală a ajutorului de minimis-maximum 200.000 euro pentru trei ani fiscali consecutivi pentru o intreprindere unică (doi ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), respectiv 100.000 euro pentru orice intreprindere care activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri în contul terţilor sau contra-cost.

i) Facilitate fiscală – reprezintă reducerea la plata impozitului/taxei pe clădiri acordată în baza prezentei scheme.

j) Certificatul de performanţă energetică al cladirii – document elaborat conform metodologiei de calcul a performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie în clădiri şi care, după caz, poate fi însoţit de recomandări de reducere a acestora.

k) Certificat care atestă nivelul de sustenabilitate al cladirii – certificat emis în sisteme voluntare de certificare administrate de institutii internationale, prin care este evaluat impactul cladirii asupra factorilor de mediu, economici si sociali, certificarile fiind diferite in functie de standardele sistemelor de evaluare.

l) Furnizorul/administratorul schemei de ajutor de minimis – este municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Durata schemei de ajutor de minimis

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la 1.01.2021, după aprobarea acesteia prin H.C.L. și pâna la data de 31.12.2023.

Art. 8. Beneficiarii şi bugetul schemei

(1) Numărul estimat de beneficiari este de 30 de intreprinderi, acesta putând fi extins până la epuizarea bugetului schemei.

(2) Valoarea totală a ajutorului de minimis, care va fi acordat în cadrul schemei, pe toată durata de aplicare a acesteia, este de 3.600.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R. din 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor, fără a putea depăşi 20.000 de euro, la cursul valutar în lei al B.N.R. din aceeaşi dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată, defalcată astfel:

– pentru anul 2021, 1.200.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R. din 31.12.2020, fără a putea depăşi 20.000 de euro, la cursul valutar în lei al B.N.R. din aceeaşi dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

– pentru anul 2022, 1.200.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R. din 31.12.2021, fără a putea depăşi 20.000 de euro, la cursul valutar în lei al B.N.R. din aceeaşi dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată;

– pentru anul 2023, 1.200.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al B.N.R. din 31.12.2022, fără a putea depăşi 20.000 de euro, la cursul valutar în lei al BNR din aceeaşi dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată.

Sumele neutilizate într-un an, pot fi reportate pentru anul următor, pe durata aplicării schemei (2021-2023).

(3) În situația în care, prin aplicarea cotei specifice de impozitare fiecărui solicitant eligibil, se depășește bugetul alocat prin schemă pentru anul respectiv, reducerea de impozit/taxă va fi calculată pro rata, după cum urmează:

a) se calculează pro rata după următoarea formulă:

bugetul alocat prin prezenta schemă

= X

total ajutor de minimis solicitat

b) se calculează ajutorul de minimis acordat fiecărui solicitant eligibil, după următoarea formulă:

ajutorul de minimis acordat = ajutorul solicitat de contribuabil x pro rata (X)

Art. 9. Condiţii de eligibilitate a schemei

(1) Măsura de sprijin financiar acordată prin prezenta schemă o reprezintă reducerea la plata impozitului pe clădiri, aplicată procentual la valoarea impozabilă a acestora, respectiv, în funcţie de nivelul de sustenabilitate al clădirii, nivelele de certificare clasificându-se astfel:

Nivele de certificare BREEAM: Certification.Levels:Pass,Good, VeryGood, Excellent, Outstanding

Nivele de certificare LEED: Certification.Levels:Certified, Silver, Gold, Platinum

Nivele de certificare DGNB: Certification.Levels:Bronze, Silver,Gold

Nivele de certificare CASBEE: Certification. Ranks: S( Excellent ),A ( Very Good )B⁺(Good), B⁻ ( SlightlyPoor ), C ( Poor )

Nivele de certificare Green Star Certification.Ratings: 4 stars(Best Practice), 5 Stars(Australian Excellence), 6 Star (World Leader)

(2)Reducerile se acordă după cum urmează:

a). Reducerea cu 50% a impozitului pe clădire se acordă în cazul în care clădirea deţine un certificat de performanţă energetică clasa A, precum şi un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: OUTSTANDIG sau EXCELLENT, în sistemul BREEAM; PLATINUM şi GOLD, în sistemul LEED; GOLD, în sistemul DGNB; 6 STARS, în sistemul GREEN STAR; S sau A, în sistemul CASBEE.

b). Reducerea cu 35% a impozitului pe clădire se acordă în cazul în care clădirea deţine un certificat de performanţă energetică clasa A, precum şi un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: VERY GOOD, în sistemul BREEAM ; SILVER, în sistemul LEED; SILVER, în sistemul DGNB; 5 STARS, în sistemul GREEN STAR; B+ din sistemul CASBEE.

c). Reducerea cu 20% a impozitului pe clădire se acordă în cazul în care clădirea deţine un certificat de performanţă energetică clasa A, precum şi un certificat care atestă sustenabilitatea clădirii de nivelul: GOOD, din sitemul BREEAM; CERTIFIED, din sistemul LEED; B, din sistemul CASBEE.

(3) Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis, prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care menţin în funcţiune investiţia pe toată perioada acordării ajutorului de minimis, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii şi prezintă documentele justificative, după cum urmează:

 • deţin o clădire certificată şi recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”;

 • certificarea a fost emisă până la data de 31 decembrie a anului precedent depunerii cererii;

 • nu desfăşoară activităţi exceptate de la prezenta schemă;

 • sunt persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la Registrul Comerţului ca societăţi, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca societăţi cooperatiste, în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, respectiv în registrul asociațiilor si fundațiilor, conform O.G. nr. 26/2000 sau în registrul asociațiilor religioase, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum si persoanele juridice organizate ca și companii naționale, regii autonome sau întreprinderi publice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • nu înregistrează datorii restante faţă de bugetul de stat consolidat, faţă de bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are sediul principal şi nici faţă de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • nu se află în stare de insolvenţă, lichidare, dizolvare, afacerea să nu fie condusă de un administrator sau lichidator judiciar, să nu aibă restricţii asupra activităţilor sale comerciale, iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor;

 • nu au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a unei hotarâri judecătoreşti definitive a instanţei, de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;

 • nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă;

 • valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate intreprinderii unice, aşa cum este definită de prezenta schemă, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 Euro (100.000 Euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost). Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terților sau contra cost desfășoară și alte activități, pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități sau distincția între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește echivalentul în lei a 100.000 de euro și că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziționarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;

 • plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul acordat este finanțat în totalitate sau parțial din resurse comunitare;

 • nu sunt ”intreprinderi în dificultate” conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea intreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Comisiei nr. C 244/1.10.2004);

 • reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii trei ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;

 • reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false.

Art. 10. Modalităţi de implementare a schemei

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis, prevăzute în prezenta schemă, contribuabilii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

depun toate documentele prevăzute în schema de ajutor până la data de 31 martie a fiecărui an de aplicabilitate a schemei şi au achitat toate obligaţiile faţă de bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și față de bugetul de stat consolidat. Această cerinţă va fi avută în vedere atât pentru acordarea facilităţii cât şi pentru menţinerea acesteia;

– depun cerere şi declaraţie de impunere până la 31 martie a fiecărui an de aplicabilitate a schemei, însoţite de următoarele documente justificative:

a) Certificatul de performanţă energetică a clădirii, clasa „ A”, emis până la data de 31 decembrie a anului precedent depunerii cererii.

b) Certificatul de sustenabilitate al clădirii recunoscut la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”, emis până la data de 31 decembrie a anului precedent depunerii cererii, însoţit de o declaraţie notarială pe propria răspundere, care să ateste că certificarea nu a fost anulată sau retrasă de către instituţia internaţională emitentă.

c) Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de investiţii, eliberat de Direcţia Generală de Urbanism.

d) Declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică (notarială), a reprezentantului legal al societăţii privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în anul fiscal în curs şi în cei doi ani fiscali anteriori, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare.

e) Declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică (notarială), a reprezentantului legal al societăţii cu privire la obiectul principal de activitate şi la cele secundare, la faptul că persoana juridică nu se află în procedură de executare silită, concordat preventiv, însolvenţă, faliment, dizolvare sau lichidare judiciară, afacerea nu este condusă de un administrator sau lichidator judiciar, nu are restricţii în activităţile comerciale şi nu are activităţile suspendate, iar acestea să nu fie puse la dispoziţia creditorilor.

f) Declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică (notarială), a reprezentantului legal al societăţii cu privire la faptul că nu au făcut obiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

g) Declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică (notarială), a reprezentantului legal al societăţii privind faptul că nu desfăşoară activităţi exceptate de prezenta schemă nici ca obiect principal şi nici ca obiect secundar de activitate.

h) Declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică (notarială), a reprezentantului legal al societăţii cu privire la faptul că nu a fost constatată o faptă ce constituie infracţiune de evaziune fiscală, pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă.

Toate menţiunile de la punctele d)-h), inclusiv faptul că informaţiile înscrise în cuprinsul declaraţiei corespund realităţii, pot fi cuprinse într-o singură declaraţie autentificată (un singur înscris).

i) Situaţiile contabile (balanţă) pe ultima lună închisă şi orice alte documente contabile solicitate de către organul fiscal.

j) Certificatul de atestare fiscală pentru plata obligaţiilor la bugetul de stat consolidat și la bugetul local, valabile la data depunerii documentaţiei.

nă în data de 31 martie a ficărui an fiscal, vor fi analizate cererile depuse pentru acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitului pe clădiri, alocările aprobate începând cu clasificările de nivel 1 (reducere de 50%), apoi cele de nivel 2 (reducere de 35%) şi cele de nivel 3 (reducere de 20%), fără a putea depăşi, vreun beneficiar, suma de 20.000 de euro la cursul în lei al BNR din data de 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor.

Cuantumul ajutorului de minimis pentru fiecare beneficiar este reprezentat de procentul aplicat (50%, 35%, 20%) din valoarea impozitului stabilită pentru ceilalţi contribuabili persoane juridice, fără a putea depăşi suma de 20.000 euro la cursul BNR din data de 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată.

Pentru cererile depuse în urma obţinerii unor certificări după data de 1 ianuarie a fiecărui an fiscal, facilitatea va putea fi acordată începând cu data de întâi ianuarie a anului fiscal următor, cu condiția depunerii cererii, însoţită de toate documentele solicitate în schemă, până la data de 31 martie a anului fiscal pentru care se solicită facilitatea, în limita bugetului aprobat pentru acel an fiscal.

Solicitanții au obligația de a depune certificatul de sustenabilitate al clădirii, recunoscut la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și clădire verde, valabil pe toată perioada acordării facilității.

În cazul în care certificatul de sustenabilitate al clădirii, emis până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, este valabil doar pentru o perioadă limitată din anul fiscal pentru care se solicită acordarea reducerii de impozit, facilitatea fiscală va fi acordată doar proporțional cu această perioadă de valabilitate, și nu pentru întregul an fiscal.

Administratorul Schemei, prin serviciul de specialitate, va verifica îndeplinirea condiţiilor prezentei Scheme.

În cazul în care survin modificări cu privire la valabilitatea certificatului care atestă nivelul de sustenabilitate al clădirii, care duc la pierderea sau retragerea certificării, beneficiarul are obligaţia să aducă acest fapt la cunoştinţa organului fiscal, în termen de 30 de zile de la data de la care au survenit aceste modificări. Facilitatea încetează a se acorda începând cu data de întâi a lunii următoare pierderii sau retragerii certificării.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de acordare a facilităţii, sunt aduse modificări la clădirea existentă, de natura extinderii, modernizării etc., beneficiarii facilităţii au obligaţia de a depune la organul fiscal procesul-verbal de recepţie a lucrării, în termen de 30 de zile de la data eliberării acestuia, însoţit de autorizaţia de construire şi orice alte documente solicitate de către organul fiscal.

În situaţia în care, pe parcursul perioadei de acordare a facilităţii, sunt aduse la clădirea existentă modificări de valoare, de natura celor care nu necesită autorizaţie de construire, beneficiarii facilităţii au obligaţia de a depune la organul fiscal procesul-verbal de recepţie a lucrării, încheiat la finalizarea acesteia, în termen de 30 de zile de la data încheierii acestuia, însoţit de orice alte documente solicitate de către organul fiscal.

În cazul în care contribuabilul nu este eligibil raportat la condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis, prin serviciul de specialitate, îi comunică în scris acest lucru.

În situaţia fuziunilor sau a achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis, acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia, depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterior acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis legal acordate înainte de fuziune sau de achiziţie, rămân legal acordate.

Dacă o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional, pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi, la data la care separarea produce efecte juridice (data sentinţei definitive de divizare).

Ajutoarele de minimis, acordate în conformitate cu prezenta schemă, pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulementul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile (legate de acelaşi proiect de investiţii) sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului, stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz, de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii, adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice, pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat, acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau a unei decizii adoptate de Comisie.

Administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.

Valoarea ajutorului de minimis se actualizează la momentul acordării pe baza ratei de referinţă, publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Echivalentul în euro al valorii facilităţii acordate/fiecare an, va fi stabilit la cursul de schimb al BNR, valabil la 31 decembrie a fiecărui an fiscal de aplicabilitate a schemei, pentru anul fiscal următor.

Art. 11. Transparenţa şi monitorizarea prezentei scheme

(1) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

(2) Municipiul Cluj-Napoca, în calitate de furnizor, are obligaţia de a face publică utilizarea integrală a bugetului alocat pentru această schemă.

(3) În cazul în care solicitarea este eligibilă, furnizorul schemei de ajutor de minimis comunică, în scris persoanei juridice beneficiare, cuantumul ajutorului acestuia și caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul C.E. nr. 1407/2013.

(4) Raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate prin prezenta schemă se fac în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

Art. 12. Anularea sau încetarea acordării facilităţilor fiscale

(1) Dacă se constată faptul că beneficiarul nu a respectat condiţiile de acordare prevăzute de prezenta schemă, facilitatea se anulează.

(2) Anularea facilităţii are ca efect recalcularea retroactivă a impozitului datorat, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, stabilite conform prevederilor legale.

(3) Facilităţile prevăzute de prezenta schemă încetează a se acorda:

a) în cazul în care se constată, pe perioada de acordare a facilităţii, că societatea figurează cu obligaţii de plată restante, facilitatea încetează a se mai acorda de la data scadenţei termenului de plată a obligaţiilor fiscale neachitate;

b) în situaţia în care se constată că societatea a atins plafonul de minimis sau în timpul anului se va atinge bugetul alocat, acordarea ajutorului de minimis se sistează;

c) în cazurile în care instituţia internaţională care a emis certificatul care atestă nivelul de sustenabilitate a clădirii a procedat la retragerea acestuia sau dacă certificatul nu mai este valabil, acordarea ajutorului de minimis se sistează începând cu luna următoare evenimentului survenit.

Art. 13. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis

(1) Furnizorul prezentei scheme de minimis va informa contribuabilii beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi despre caracterul său de minims, făcând referire expresă la Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013, al Comisiei privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352/24.12.2013.

(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/2006, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, sau al oricărei reglementări care le modifică/completează.

(3) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse prin actul de acordare.

(4) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor instituite prin prezenta schemă, precum şi prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(5) Furnizorul, prin serviciul de specialitate, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel național, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

(6) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

(7) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.

(8) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.

(9) Furnizorul, prin Direcţia de Impozite şi taxe locale, va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.

(10) Furnizorul are obligaţia, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS ) a Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2021-2023, de cotă de impozitare redusă la impozitul pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE şi Green Star) ca şi „clădire verde”, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Contractele, actele de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, vor fi încărcate în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

(11) Beneficiarul unei măsuri de ajutor de stat sau de minimis are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul a ajutoarelor acordate.

(12) Beneficiarul are obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat sau de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare.

(13) Furnizorul, prin Direcţia Impozite și taxe locale Cluj-Napoca, va informa Consiliul Concurenţei cu privire la orice modificare adusă măsurilor de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, conform art. 42 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

(14) Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 14. Confidenţialitate

(1) Funcţionarii publici din cadrul compartimentelor de specialitate din aparatul propriu al primarului municipiului Cluj-Napoca au obligaţia de a păstra confidenţialitatea privind documentele justificative depuse de către intreprinderile solicitante în cadrul schemei.

(2) Prezenta schemă a fost aprobată prin Hotărârea nr. 6 din 20 ianuarie 2021 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi va intra în vigoare la data aducerii acesteia la cunoştinţa publică, în condiţiile art. 198 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

LIANA MARIOARA CĂPRAR