H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt,

str. Horea nr. 33-35 – str. Crișan nr. 26

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, str. Horea nr. 33-35 – str. Crișan nr. 26 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 95815/1/12.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 95847 din 12.02.2021 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, str. Horea nr. 33-35 – str. Crișan nr. 26, beneficiară: S.C. Prodvinalco S.A.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 302 din 22.10.2020, Avizul C.Z.M.I. nr. 104/Z/14.02.2019, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, str. Horea nr. 33-35 – str. Crișan nr. 26, beneficiară: S.C. Prodvinalco S.A., pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei cu nr. cad. 332779, desființarea fondului construit existent, cu excepția părții valoroase din corpul C1, în vederea construirii unui imobil mixt cu regim de înălțime variabil, de la (1-3)S+D+P la S+P+3E+M.

Documentația reglementează:

– amplasarea faţă de limita laterală nordică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului vecin, cu 3 curți de lumină la nivelul etajelor și în retragere de 6 m față de limita nordică, în dreptul curții vecine;

– amplasarea faţă de limita laterală sudică: pe limita de proprietate, adiacent calcanelor vecine;

– accesul auto și pietonal: din strada Crișan și ocazional din strada Horea;

– staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate în spații specializate dispuse la subsol și demisol și locuri de parcare pentru biciclete amenajate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament; accesul auto la subsol se realizează mecanizat, printr-un lift auto dispus la 4,5 m față de limita de proprietate nordică;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Vor fi plantați minim cinci arbori mari, cu balot, cu circumferința de 35 de cm, măsurată la 1 m de la colet, în dreptul proprietății de pe str. Crișan. Anterior recepției imobilului mixt vor fi realizate, prin grija și cheltuiala beneficiarului, lucrările impuse prin Avizul Serviciului Siguranța circulației nr. 584199/446/2020, care constă în următoarele: va fi amenajat noul acces auto din str. Crişan, va fi închis vechiului acces şi va fi refăcut integral trotuarul străzii Crişan, pe toată lungimea frontului și va fi amplasată o oglindă parabolică, la ieşirea auto din incintă, la limita de proprietate, pentru asigurarea faţă de autovehiculele care coboară pe str. Crişan, respectiv indicatorul rutier „STOP”.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 60 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)