CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea şi încheierea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea şi încheierea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 697974/1/22.08.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 698008/462/22.08.2022 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi – Serviciul Ecologie Urbană al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune atribuirea şi încheierea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin;

zând avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 8 alin. (3) lit. k) şi ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Adresa nr. 1059/18.08.2022 a A.D.I. ECO-METROPOLITAN Cluj și Nota de fundamentare nr. 1060/18.08.2022, înregistrate la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 692731/18.06.2022;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 134 alin. (4), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă atribuirea Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin către ofertantul desemnat câştigător, în baza licitației deschise organizate de către ADI ECO-METROPOLITAN Cluj, conform Hotărârii nr. 545/2019 și a Hotărârii A.G.A. nr. 6/16.07.2019, Supercom S.A. şi încheierea contractului cu acest operator.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Emil Boc, primar al municipiului Cluj-Napoca, pentru a vota, în cadrul A.G.A. A.D.I. ECO-METROPOLITAN CLUJ, aprobarea atribuirii în favoarea Supercom S.A. şi încheierii cu acest operator a Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin, prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează preşedintele A.D.I. ECO-METROPOLITAN CLUJ în vederea semnării Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare în județul Cluj, respectiv de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a unor fluxuri speciale de deşeuri, precum și operarea și administrarea stațiilor de transfer, Lotul 1 – Zona 1 Cluj și zona 2 Huedin, prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Preşedintele Asociaţiei îşi va putea substitui o altă persoană pentru semnarea Contractului în măsura în care, din motive obiective, nu va putea aduce la îndeplinire această atribuţie.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează primarul municipiului Cluj Napoca, domnul Emil Boc.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj și domnului Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 619 din 23 august 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)