CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M,

str. Andrei Mureșanu nr. 32A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378018/1/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 267161 din 25.07.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A, beneficiară: S.C. CALCIM PROIECT S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 315 din 2.05.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 39/Z/21.01.2019 reactualizare Aviz nr. 562/Z/19.07.2018,precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –   Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială cu spații pentru servicii la parter S+P+E+M, str. Andrei Mureșanu nr. 32A, beneficiară: S.C. CALCIM PROIECT S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

amplasarea pe parcelă:

– construcția – 3 m față de str. Andrei Mureșanu și str. Brașov, 6 m față de limita laterală nordică;

– copertina – pe limita de proprietate nordică;

circulațiile și accesele: un singur acces auto din strada Andrei Mureșanu;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol. Necesarul de locuri de parcare s-a calculat conform Anexei 2 din Regulament;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca


(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)
Nr. 624 din 1 august 2019