CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

extindere, etajare locuință unifamilială P+E+R,

strada Giuseppe Garibaldi, nr. 20A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere, etajare locuință unifamilială P+E+R, strada Giuseppe Garibaldi, nr. 20Aproiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378031/1/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 362590 din 25.07.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere, etajare locuință unifamilială P+E+R, strada Giuseppe Garibaldi, nr. 20A, beneficiari: Lăpușan Călin-Vasile și Daniela-Luminița;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr.492 din 10.06.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – extindere, etajare locuință unifamilială P+E+R, strada Giuseppe Garibaldi, nr. 20A, beneficiari: Lăpușan Călin-Vasile și Daniela-Luminița, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

retragerea faţă de limita sudică : min.5.5 m;

retragerea faţă de limita vestică: min.10 m;

amplasarea față de limita nordică și estică: se mențin retragerile existente;

accesul auto și pietonal: se menține accesul auto și pietonal existent din strada Garibaldi;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană

Art. 2. – Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 625 din 1 august 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)