CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE  privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu 

Desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Emaninând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 378284/1/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 333757 din 25.07.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123, beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca;

Reținînd Avizul Arhitectului șef nr. 514 din 12.06.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 318/Z/22.04.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Desființare corp C1 și construire imobil mixt (birouri, comerț) S+P+3E+R, Calea Moților nr. 123, beneficiară: Biserica Franciscană Cluj-Napoca, pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

  • amplasarea construcției pe parcelă: clădire amplasată în aliniament, în front continuu închis, pe limitele de proprietate laterale, conformarea fiind determinată de contextul generat de cadrul constuit adiacent;

  • accesul auto și pietonal: din Calea Moților;

  • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • echiparea tehnico-edilitară: existentă pe Calea Moților.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –   Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –   Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

 

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 626 din 1 august 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)