ANEXA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 320033 din 16.02.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 320887 din 16.02.2022 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, ale Hotărârii de Guvern nr.185/2022 pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale şi repartizarea acesteia pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale în vederea finanţării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, ale Hotărârii nr. 204/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev și ale Hotărârii nr. 194/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022, conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.4, 2A.5, 2A.7, 2A.13, 2A.62, 2A.80, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2, 2A.83, 2A.83.1, 2A.83.2, 2A.84, 5E, 5E.17, 5E.36, 7G, 7G.1, 7G.2, 8, 8.10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole și paragrafe și, la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.891.740.118 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.576.406.610 lei;

– bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 698.338 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 272.905.249 lei.

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 2.151.809.224 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.820.685.923 lei;

– bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.439.000 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 287.954.380 lei.

3. Excedentul Bugetului General este în sumă de 260.069.106 lei, din care:

– Excedentul bugetului local, în sumă de 244.279.313 lei;

– Excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 740.662 lei;

– Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 15.049.131 lei.

Art. 3. Se aprobă finanţarea de bază, finanţarea complementară și a altor drepturi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.4, 2.A.5, 2A.82, 2A.82.1 și 2A.82.2.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local, în vederea susţinerii finanţării de bază aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii, cu suma de 21.426.697 lei, conform Anexelor 2A.4, 2A.82 și 2A.82.1.

Art. 5. Se aprobă finanţarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din cadrul următoarelor unități de învățământ preuniversitar de stat, cu suma de 4.253.620 lei, din care 3.202.000 lei din bugetul de stat și 1.051.620 lei din bugetul local, astfel:

1. Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, cu suma de 1.389.940 lei, din care 1.036.000 lei din bugetul de stat și 353.940 lei din bugetul local, repartizată astfel:

– suma de 942.160 lei este cuprinsă în bugetul Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, la cap. 65.02 Învățământ, titlul 57.02 Asistență socială și este asigurată din bugetul de stat cu suma de 737.480 lei și din bugetul local cu suma de 204.680 lei, conform Anexelor 2A, 2A.5, 2A.13 și 2A.82.2;

– suma de 447.780 lei este cuprinsă în bugetul local la cap. 68.02 Asistență socială, titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice și la cap. 68.10 Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca și este asigurată cu suma de 298.520 lei din bugetul de stat și cu suma de 149.260 lei din bugetul local, conform Anexelor 2A și 7 G.1.

2. Colegiului de Servicii în Turism „Napoca” Cluj-Napoca, cu suma de 660.820 lei și este asigurată cu suma de 534.000 lei din bugetul de stat și cu suma de 126.820 lei din bugetul local, conform Anexelor 2A, 2A.5, 2A.7 și 2A.82.2;

3. Liceului Teoretic „Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca, cu suma de 2.202.860 lei și este asigurată cu suma de 1.632.000 lei din bugetul de stat și cu suma de 570.860 lei din bugetul local, conform Anexelor 2A, 2A.5, 2A.62 și 2A.82.2.

Art. 6. Se aprobă finanţarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și confesional acreditate, în sumă de 41.322.000 lei, din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.83, 2A.83.1 și 2A.83.2.

Art. 7. Se aprobă finanţarea de bază a colegiilor nonuniversitare din subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat din municipiul Cluj-Napoca, cu suma de 22.095 lei, din bugetul de stat, conform Anexei 2A.84.

Art. 8. Se aprobă finanțarea Programului de acordare a unui suport alimentar din bugetul local, pentru elevii Școlii Gimnaziale „Traian Dârjan”, cu suma de 336.600 lei, cuprinsă în bugetul local la cap. 68.02 Asistență socială, titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice și la cap 68.10 Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A și 7 G.1.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 65 din 21 februarie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)