CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI:

C L U J – N A P O C A

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2651/10.07.2009, încheiat cu Partidul România Mare – Filiala Județeană Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2651 din data de 10.07.2009, încheiat cu Partidului România Mare, Filiala Județeană Cluj – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 591121/1/19.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 591258/451/19.10.2021 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2651 din data de 10.07.2009, încheiat cu Partidului România Mare – Filiala Județeană Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 362 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 26 alin. 1 și 3 din Legea nr. 334/2006, republicată, privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 238/2009 (stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului), ale Hotărârii nr. 780/2020 (constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație) și ținând cont de Cererea nr. 182594/45/17.03.2021, de Contractul de închiriere nr. 2651 din data de 10.07.2009, precum și de Procesul-verbal nr. 580529/13.10.2021 al Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2651 din data de 10.07.2009, încheiat cu Partidul România Mare – Filiala Județeană Cluj, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, parte din ap. 3, înscris în CF. individual nr. 251163-C1-U17, nr. cadastral 251163-C1-U17, până la data de 11.03.2026.

(2) Valoarea de inventar a suprafeței ce face obiectul Contractului de închiriere nr. 2651 din data de 10.07.2009 este de 524.993,93 lei.

Art. 2. Chiria se calculează în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 238/2009 privind stabilirea chiriilor pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință proprietatea municipiului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii, Direcţia Economică și Direcția Juridică.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 679 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)