CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind acordarea avizului pentru schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar

Școala Gimnazială Specială – Centrul de Resurse și Documentare

privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca

în Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Miron Ionescu”, Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea avizului pentru schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar Școala Gimnazială Specială – Centrul de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca în Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Miron Ionescu”, Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 598300/1/21.10.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 598330/424/21.10.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune acordarea avizului pentru schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar Școala Gimnazială Specială – Centrul de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca în Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Miron Ionescu”, Cluj-Napoca;

zând avizul comisiei de specialitate;

În baza prevederilor art. 61 alin. 1 și 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului 6564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirii unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând Hotărârea nr. 1/25.05.2021 cu privire la schimbarea denumirii școlii, emisă de către Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale – Centrul de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca, Avizul nr. 3/27.09.2021, emis de către Comisia Județeană Cluj pentru atribuire de denumiri, din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, transmis și înregistrat prin Adresa nr. 568319/7.10.2021 la Primăria municipiului Cluj-Napoca, precum și solicitarea Consiliului Județean Cluj, înregistrată cu nr. 418436/3/16.07.2021;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă acordarea avizului pentru schimbarea denumirii unității de învățământ preuniversitar Școala Gimnazială Specială – Centrul de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, Cluj-Napoca în Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Miron Ionescu”, Cluj-Napoca.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport și societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 694 din 1 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)