H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32C proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492175/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492309 din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32C, beneficiari: Tîrnoveanu Paul-Vlad și Tîrnoveanu Elena-Alexandra;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 701 din 1.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Moricz Zsigmond nr. 32C, beneficiari: Tîrnoveanu Paul-Vlad și Tîrnoveanu Elena-Alexandra, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad.331623.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea faţă de limita laterală nordică: min. 3m;

  • retragerea faţă de limita laterală sudică: min. 7,5m locuința, pe limita de proprietate garajul;

  • retragerea faţă de limita posterioară: min. 7m;

  • accesul auto și pietonal: din str. Moricz Zsigmond pe alee de interes local;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate în spațiu specializat dispus la demisol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Aleea de acces la parcelă, ce se desprinde din strada Moricz Zsigmond, va fi realizată la strat de uzură anterior recepției locuinței unifamiliale propuse.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 712 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)