CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492106/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492159 din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152, beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 749 din 8.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Dunării nr. 152, beneficiari: Mărginean Alin Claudiu și Mărginean Anișoara, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 305678.

Documentaţia reglementează:

– retragerea minimă față de limita laterală estică: 3 m;

– retragerea minimă față de limita laterală vestică: 0,8 m;

– retragerea minimă față de limita posterioară: 5 m.;

conformarea arhitectural volumetrică: Hcornișă pe latura vestică – max. 4,5 m;

circulaţiile şi accesele: din strada Dunării;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;
echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 713 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)