H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Exindere și etajare corp C4 – Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Exindere și etajare corp C4 – Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492096/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492148 din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Exindere și etajare corp C4 – Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21, beneficiar: Institutul inimii „Niculae Stăncioiu”;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 719 din 6.08.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură Cluj nr. 189/Z/14.03.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Exindere și etajare corp C4- Clinică de chirurgie cardiovasculară P+E, Calea Moților nr. 19-21, beneficiar: Institutul inimii „Niculae Stăncioiu”.

Documentaţia reglementează:

  • amplasarea construcțiilor: se propune extinderea și etajarea corpului C4, cu menținerea distanțelor existente față de limita de proprietate sudică și corpurile C3 și C5 din cadrul incintei unității medicale.

  • conformarea arhitectural volumetrică: se propune o acoperire plată pentru corp C4 – acoperiș terasă circulabilă, prevăzută cu spații verzi și de relaxare pentru pacienți și personalul medical;

  • staționarea autovehiculelor: se mențin platformele de parcare existente;

  • accesele auto și pietonal: se menține accesul existent din Calea Moților pe alee de interes local;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 716 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)