CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE (Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții componenta investițională Magistrala I de Metrou

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE (Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții-componenta investițională Magistrala I de Metrou – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 650386/1/18.11.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 650476/445/18.11.2021 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE (Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici), pentru obiectivul de investiții Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții – componenta investițională Magistrala I de Metrou;

Luând în considerare Recomandarea proiectantului pentru scenariul 4 (opțiunea 4) din Studiul de Fezabilitate, înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 525284/44/15.09.2021 și Avizul Arhitectului șef nr. 182/18.11.2021;

Având în vedere Hotărârea nr. 784/2020 privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate, Hotărârea Guvernului nr. 1010/2020 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții, Acordul de Asociere nr. 188108/2019, încheiat între U.A.T. municipiul Cluj–Napoca, comuna Florești, comuna Gilău, comuna Apahida, comuna Baciu, comuna Jucu și comuna Bonțida;

Reținând prevederile art. 5 și 7 alin. (2) din H.G. nr. 907/2016, ale art. 44 din Legea nr. 273/2006 și ale art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE (Documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici) pentru obiectivul de investiții Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții componenta investițională Magistrala I de Metrou – scenariul 4/opțiunea 4, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Direcția Juridică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 719 din 22 noiembrie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL Anexă la Hotărârea nr. 719/2021

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECŢIA TEHNICĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

(STUDIUL DE FEZABILITATE)

Tren Metropolitan Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonţida etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investițiicomponenta investițională Magistrala I de Metrou

Ordonatorul principal de credite: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Titularul: U.A.T. municipiul Cluj-Napoca și U.A.T. comuna Florești

Beneficiarul /Autoritatea Contractantă: U.A.T. municipiul Cluj-Napoca și U.A.T. comuna Florești

Amplasamentul: Județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, comuna Florești

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Opțiunea de traseu recomandată este scenariul 4 (opțiunea 4): Florești–Piața Unirii–Piața Mărăști–Muncii/Europa Unită–Depou Sopor, cu următoarele caracteristici:

-Lungimea: 21,03 km;

-Numărul de stații: 19;

-Numărul de depouri: 1.

Valoarea totală a investiției (cu T.V.A.): 10.112.816.297 LEI,

din care, C+M (cu T.V.A.): 6.581.365.277 LEI

Valoarea totală a investiției (cu T.V.A.): 2.052.196.984 EURO

din care C+M (cu TVA): 1.335.558.521 EURO

la cursul 4,9278 LEI/EURO din data de 19.08.2021

Eșalonarea investiției:

Valoarea

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Total

Lei cu T.V.A.

505.640.815

1.011.281.630

1.516.922.445

2.022.563.259

2.022.563.259

1.516.922.445

1.011.281.630

505.640.815

10.112.816.297

Euro cu T.V.A.

102.609.849

205.219.698

307.829.548

410.439.397

410.439.397

307.829.548

205.219.698

102.609.849

2.052.196.984

Durata de realizare a investiției – 128 luni:

Proiectare preliminară – 18 luni;

Procedurile de licitație – 14 luni;

Proiectare și execuție lucrări, inclusiv achiziție material rulant – 96 luni.

Finanțarea investiției:

Fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014- 2020;

Fonduri europene nerambursabile și rambursabile, prin Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) 2021-2027;

Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Transporturi (POT) 2021-2027;

Alocații de la bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Alocații de la bugetul local, prin U.A.T. municipiul Cluj-Napoca și U.A.T. comuna Florești;

Alte surse legal constituite identificate pe parcurs.

*NOTĂ:

Lungimea totală de 21,03 km: U.A.T. municipiul Cluj-Napoca 14,73 km și U.A.T. comuna Florești 6,30 km.

Contribuția la finanțare: 70% pentru U.A.T. municipiul Cluj-Napoca și 30% pentru U.A.T. comuna Florești.

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devizul general al investiției.

DIRECŢIA TEHNICĂ:                                                                                                                                                            SERVICIUL INVESTIȚII:

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                                                                                                                ȘEF SERVICIU,

Virgil Poruțiu                                                                                                                                                                                       Maria Opriș