HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 492119/1/26.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 492270 din 26.09.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67, beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 513 din 12.06.2019, avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială D+P+E, str. Meteor nr. 67, beneficiari: Manases Balazs, Manases Ana și Manases-Lali Mihail; pe o parcelă proprietate privată.

Documentaţia reglementează:

  • retragerea minimă față de limita nordică: 16 m;

  • retragerea minimă față de limita vestică: 3 m;

  • retragerea minimă față de limita estică: 4.4 m;

  • retragerea minimă față de limita sudică: 13.50 m;

  • accesul auto și pietonal: din strada Meteor;

  • staționarea vehiculelor (auto): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la demisol, necesarul care va fi calculat conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Meteor.

Toate investiţiile propuse prin documentaţia de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr.720 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)