CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 653/2018

(aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică livrată populaţiei

de către societatea Termoficare Napoca S.A. şi a preţului local al energiei termice facturată populaţiei)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 653/2018 (aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică livrată populaţiei de către societatea Termoficare Napoca S.A. și a preţului local al energiei termice facturată populaţiei) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 650399/1/18.11.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 650442/413/18.11.2021 al Direcţiei Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 653/2018 (aprobarea preţurilor şi tarifelor locale pentru energia termică livrată populaţiei de către societatea Termoficare Napoca S.A. şi a preţului local al energiei termice facturată populaţiei);

Văzând Avizul nr. 646010/16.11.2021 al Comisiei de prețuri și tarife și Avizul nr. 19 din 17.11.2021 al A.N.R.E., înregistrat sub nr. 649131/17.11.2021;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 5, art. 8 alin. 2 litera d) și e) și art. 40 alin. 3, 4, 10 și 11 din Legea nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termică, ale art. 3 alin. 1, 2 și 4 din O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr. 483/2006, ale Ordinului M.D.R.A.P. nr. 1121/2014, modificat prin Ordinul nr. 845/775/2021, prin care se aprobă Schema de ajutor de stat în perioada 2014-30 iunie 2023 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație, ale art. 4 lit. g), art. 15 și art. 16 lit. a) și b) din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 66/2007 privind metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare, precum și ale Cap. IX și XI pct. 11.1 – 11.5 din Contractul nr. 289616/3.08.2019 de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (2), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 653/2018, în sensul că, începând cu data de 1 noiembrie 2021, preţul local pentru energia termică produsă, distribuită și furnizată din centrale termice de cvartal este de 621,08 lei/gcal fără T.V.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 al Hotărârii nr. 653/2018, după cum urmează:

(1) Începând cu data de 1 noiembrie 2021, preţul local al energiei termice facturată populaţiei este de 233,62 lei/gcal., la care se adaugă T.V.A. 19%.

(2) Începând cu data de 13 ianuarie 2022, prețul local al energiei termice facturată populației este de 264,76 lei/gcal., la care se adaugă T.V.A. 5%.

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 653/2018 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează societatea Termoficare Napoca S.A. și Direcţia Economică.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 720 din 22 noiembrie 2021

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)