HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 959/2017 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii) proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 494027/1/27.09.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 498416 din 1.10.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 959/2017 (aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii), beneficiari: Meseșan Vasile, Meseșan Cristina Maria, Vanciu Gheorghe Ioan, Pantelimon Ioana Maria, Fărcaș Ștefan, S.C. Tiger Wood S.R.L. și Oprea Ioan;

Reţinând prevederile art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. I.

Se aprobă modificarea art.2 a Hotărârii nr. 959/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii, care va avea următorul conținut:

Art. 2 Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Circulația nou propusă prin P.U.Z, respectiv partea carosabilă, va fi realizată de către investitori la strat de uzură, anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele. Recepția construcțiilor este condiționată de realizarea trotuarelor ce deservesc parcelele reglementate prin P.U.Z.”

Art. II.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 724 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)