HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă economică,

B-dul Muncii – latura nordică

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă economică, B-dul Muncii – latura nordică – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 519566/1 din 10.10.2019, conex cu nr. 414321/1 din 13.08.2019, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519634 din 10.10.2019, conex cu nr. 514417 din 9.10.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – dezvoltare zonă economică, B-dul Muncii latura nordică, beneficiară: S.C Fan Courier Active S.R.L.;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 225 din 14.03.2018, Avizul arhitectului șef nr. 313 din 25.04.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și a Legii nr. 52/2003;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de dezvoltare zonă economică – B-dul Muncii – latura nordică, pe terenuri cu nr. cad. 325834, nr. cad. 260979, nr. cad. 314482, nr. cad. 324986, nr. cad.268432 – beneficiară: S.C. Fan Courier Active S.R.L.

Documentaţia reglementează:

U.T.R. – Emm – Activități economice de tip industrial, cvasiindustrial, manufacturier sau de servicii, desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii;

funcțiunea predominantă: Structură funcţională dedicată activităţilor economice – industriale, cvasiindustriale, manufacturiere, servicii etc. desfăşurate de întreprinderi mici şi mijlocii în clădiri modulare de tip hală, specifice;

înălțimea maximă admisă:

S+P+1 pentru hale

1-3S+P+4 pentru corpuri administrative

indicii urbanistici: P.O.T maxim = 60%, C.U.T maxim = 1,2;

retragerea min. față de aliniament: 6 m față de B-dul Muncii regularizat la ampriză de 35 m, profil IIB;

retragerea față de limitele laterale: min. 6 m;

retragerea față de limita posterioară: min. 9 m;

amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă: min. 6 m;

-circulațiile și accesele vor fi realizate din B-dul Muncii;

staționarea vehiculelor (auto-velo): va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul calculându-se conform Anexei nr. 2 la Regulamentul PUG;

-echiparea tehnico-edilitară: prezentă la B-dul Muncii.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, conform art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism – Dispoziții generale (H.C.L. nr. 737/2017).

Art.2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.

Art.3-

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 725 din 16 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)