CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însuşirea Documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren

cu nr. cadastral 350363, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren cu nr. cadastral 350363, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 54656/1/26.01.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 55086/45/30/26.01.2023 al Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției Juridice, prin care se propune însuşirea Documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului-teren cu nr. cadastral 350363, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci;

Ținând cont de prevederile art. 27 alin. (1) și (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, ale art. 132, 133 alin. (1), 134, 135 alin. (1) lit. a), 137 alin. (2) și (3) din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 879 alin. (2) și (5) și 880 alin. (1) din Codul civil, ale art. 87 alin. (5) și 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 alin. (1) și 6 alin. (3) lit. d) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

Având în vedere Planul Urbanistic Zonal – Dezvoltare infrastructură educațională, de sănătate, sportivă și pădure-parc în cartierul Borhanci, aprobat prin Hotărârea nr. 510/2022 și Certificatul de Urbanism nr. 3285/28.12.2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, în suprafață de 703.432 mp., cu nr. cadastral 350363, înscris în CF nr. 350363 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate asupra terenului în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public, astfel:

– Lotul 1, în suprafață de 646 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 2, în suprafață de 766 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 3, în suprafață de 5475 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 4, în suprafață de 762 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 5, în suprafață de 13015 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 6, în suprafață de 2843 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 7, în suprafață de 10269 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 8, în suprafață de 38263 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 9, în suprafață de 7652 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 10, în suprafață de 15006 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 11. în suprafață de 26632 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 12, în suprafață de 1105 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 13, în suprafață de 6006 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 14, în suprafață de 3412 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 15, în suprafață de 24524 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 16, în suprafață de 59110 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 17, în suprafață de 439855 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 18, în suprafață de 11787 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public;

– Lotul 19, în suprafață de 36304 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, domeniu public.

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia cadastrală de dezmembrare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Borhanci, întocmită de ing. Necula Dragoș-Ștefan, aut. seria RO-B-F nr. 1454, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Comisia specială de inventariere a domeniului public și privat al Municipiului Cluj-Napoca, reglementată potrivit prevederilor art. 289 alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 5 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, constituită prin Dispoziția primarului nr. 1584/13.04.2021, va asigura actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, cu privire la bunurile imobile ce fac obiectul prezentei hotărâri.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 73 din 2 februarie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)