Partea I

Partea II

Partea III

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca

pe anul 2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 773415/1/30.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr.773421/414/30.09.2022 al Direcției Economice, al Direcției Tehnice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, ale Ordonanței Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, ale Hotărârii Guvernului nr. 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Dispoziția nr. 3413/2022, astfel cum a fost modificată prin Dispozitia nr. 3508/2022, (privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca aprobat prin Hotărârea nr. 613/2022).

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2022 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 2A.10, 2A.11, 2A.12, 2A.13, 2A.14, 2A.15, 2A.16, 2A.17, 2A.18, 2A.19, 2A.20, 2A.21, 2A.22, 2A.23, 2A.24, 2A.25, 2A.26, 2A.27, 2A.28, 2A.29, 2A.30, 2A.31, 2A.32, 2A.33, 2A.34, 2A.35, 2A.36, 2A.37, 2A.38, 2A.39, 2A.40, 2A.41, 2A.42, 2A.43, 2A.44, 2A.45, 2A.46, 2A.47, 2A.48, 2A.49, 2A.50, 2A.51, 2A.52, 2A.53, 2A.54, 2A.55, 2A.56, 2A.57, 2A.58, 2A.59, 2A.60, 2A.61, 2A.62, 2A.63, 2A.64, 2A.65, 2A.66, 2A.67, 2A.68, 2A.69, 2A.70, 2A.71, 2A.72, 2A.73, 2A.74, 2A.75, 2A.76, 2A.77, 2A.78, 2A.79, 2A.80, 2A.81, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2, 2A.82.3 2A.83, 2A.83.2, 5E, 5E.2, 5E.10, 5E.15, 5E.24, 5E.25, 5E.29, 5E.37, 5E.39, 5E.42, 5E.43, 5E.46, 5E.50, 5E.56, 6F, 6F.1, 7G, 7G.1, 7G.2, 7G.3, 8, 8.1, 8.4, 8.7, 8.8.1, 8.9, 8.10, 8.11 și 9, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Bugetul general este detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.903.934.011 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.594.906.653 lei;

– bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 698.338 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 265.859.099 lei.

2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 2.164.003.117 lei și cuprind:

– bugetul local al municipiului, în sumă de 1.839.185.966 lei;

– bugetul creditelor interne, în sumă de 100.000.000 lei;

– bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru care sumele sunt primite de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.439.000 lei;

– bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 280.908.230 lei.

3. Excedentul Bugetului General este în sumă de 260.069.106 lei, din care:

– Excedentul bugetului local, în sumă de 244.279.313 lei;

– Excedentul bugetului fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 740.662 lei;

– Excedentul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în sumă de 15.049.131 lei.

Art. 3. Se aprobă finanţarea de bază, finanţarea complementară și a altor drepturi pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor, 2A.4, 2.A.5, 2A.82, 2A.82.1, 2A.82.2 și 2A.82.3.

Art. 4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local, în vederea susţinerii finanţării de bază aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, cu suma de 46.362.005 lei, conform Anexelor 2A.4, 2A.82, 2A.82.1 și 2A.82.3.

Art. 5. Se aprobă finanţarea complementară aferentă unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, cu suma de 89.026.567 lei, din care 62.973.567 lei din bugetul local și 26.053.000 lei din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 6. Se aprobă finanţarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaționale speciale, integraţi în învațământul de masă, cu suma de 3.805.800 lei, din care 3.802.000 lei din bugetul de stat și 3.800 lei din bugetul local, conform Anexelor 2A.5, 2A.82 și 2A.82.2.

Art. 7. Se aprobă finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaționale speciale, integrați în învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu suma de 250.200 lei, din care 244.000 lei din bugetul de stat și 6.200 lei din bugetul local, conform Anexelor 2A.83 și 2A.83.2.

Art. 8. Se aprobă ca din suma de 24.000.000 lei, cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 şi în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri şi servicii, să se achite de către spital diferenţa dintre costul total şi tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art. 9. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi instituţiile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

  Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 738 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi)