CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2021-2022, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2021-2022, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat – proiect din iniţiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 337332 din 24.02.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 337589 din 24.02.2022 al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea numărului de burse aferent semestrului II al anului şcolar 2021-2022, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat;

Reţinând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă un număr de 16.157 de burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului II al anului şcolar 2021-2022, după cum urmează:

a) burse de performanţă – 5;

b) burse de merit media 10 – 1.106;

c) burse de merit media 9,50-9,99 – 9.087;

d) burse de studiu – 711;

e) burse de ajutor social – 5.248.

Art. 2. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de stat, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Economică şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 74 din 7 martie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)