CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2951/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1057/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2080/117/2016*

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2951/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1057/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2080/117/2016* – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 56771/1/26.01.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 56840/433/26.01.2023 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobată prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2951/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1057/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2080/117/2016*;

Văzând Sentința Civila nr. 2951/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1057/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosar nr. 2080/117/2016* și Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în sensul schimbării încadrării urbanistice a imobilelor: teren în suprafață de 782 mp., înscris în C.F nr. 261905 Cluj-Napoca, nr. cad. 261905, compus din teren intravilan, având categoria de folosință fâneață”, teren în suprafață de 1302 mp, înscris în C.F nr. 261904 Cluj- Napoca, nr. cad. 261904, compus din teren extravilan fâneață”, teren în suprafață de 2084 mp, înscris în C.F nr. 295080 Cluj-Napoca, nr. topo 22606/2 compus din teren Fanar la Prepanis”, din UTR Vp – zonă verde-păduri în intravilan, în UTR Aapp – zonă de agrement pentru public/privat, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 2951/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1057/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 2080/117/2016*.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 74 din 2 februarie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)