CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare ansamblu mixt, Str. Bună Ziua – nord

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare ansamblu mixt, Str. Bună Ziua – nord proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 52666/1/25.01.2023, conex cu nr. 911456/1/9.12.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 52741/433/25.01.2023, conex cu nr. 911541/433/9.12.2022,

al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare ansamblu mixt, Str. Bună Ziua – nord, beneficiari: STK PROPERTIES S.A. și S.C. EMERGENT REAL ESTATE S.A.;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 332 din 26.11.2020, Avizul Arhitectului Șef nr. 143 din 18.07.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă P.U.Z. de urbanizare – dezvoltare ansamblu mixt, Str. Bună Ziua – nord, beneficiari: STK PROPERTIES S.A. și S.C. EMERGENT REAL ESTATE S.A., pe parcelele cu nr. cad. 331592, nr. cad. 312543, nr. cad. 336140, nr. cad. 312878, nr. cad. 312478, nr. cad. 282711, nr. cad. 312534 și nr. cad. 328230, în proprietate privată.

Prin P.U.Z. se propune dezvoltarea unui teren în suprafață de 19.262 mp, pe bază de structură parcelară și stabilirea de reglementări urbanistice, după cum urmează:

U.T.R M3_CBZ – Zonă mixtă cu regim de construire deschis ( parcela I)

– funcțiunea predominantă: structura funcțională mixtă (locuire colectivă, comerț, alimentație publică, birouri, funcțiuni financiar-bancare, terţiar, culturale, de învăţământ, de sănătate, de turism, agrement și sport). Pondere locuire/birouri – maxim 30% din suprafața utilă a imobilului mixt;

regimul de construire: deschis;

– înălțimea maximă admisă: 11 niveluri supraterane, respectiv (1-4)S+D+P+Mez+8E; Hmax. cornișă = 40 m, H max.= 45 m; suplimentar, se poate realiza un etaj tehnic (care va cuprinde zona de centrale termice colective, CTA-uri, camere tehnice), cu condiția ca suprafața construită să fie de maxim 20% din suprafața construită a ultimului nivel.

– indicii urbanistici: P.O.T. max= 40%, C.U.T. maxim= 2,2;

– retragerea față de aliniament (limita sudică): minim 3 m față de strada Bună Ziua (regularizată);

retrageri față de limitele laterale (estică și vestică): minim 12 m;

– retragerea față de limita posterioară (limita nordică): minim 12 m;

– circulațiile, accesele: accesul la zona mixtă se realizează direct din str. Bună Ziua; perimetral zonei mixte (parcela I), este propusă o circulație cu ampriză de 12 m (parțial aleea Gogu Constantinescu), ce deservește ansamblul funcțional și care asigură totodată accesul la parcela II (UTR S_Is_CBZ). Accesele carosabile la parcajele colective, situate în interiorul construcțiilor, vor fi făcute conform normativelor specifice. Accesele pietonale în clădiri vor fi făcute direct, fără trepte sau praguri sau vor fi dotate cu lifturi/platforme de ridicare.

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, în spații specializate dispuse la subsolul/demisolul/parterul clădirilor, necesarul de parcaje calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G.;

– spații verzi: pe ansamblul parcelei, adiacent străzii Bună Ziua, se organizează un spațiu verde compact, cu acces public nelimitat, având o suprafață minimă de 25% din suprafața parcelei. Spațiul verde va cuprinde vegetaţie (joasă, medie şi înaltă), luciu de apă, sisteme de alei, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile;

– echiparea tehnico-edilitară: toate utilităţile vor fi asigurate prin racordare la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare completă. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

UTR S_Is_CBZ – Subzonă de instituții și servicii publice ( parcela II)

– funcțiunea predominantă: funcțiuni de învățământ (grădiniță) și sănătate (creșă);

– regimul de construire: izolat;

– înălțimea maximă admisă: trei nivele supraterane; H max. cornișă = 8 m, Hmax. = 12 m. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R;

– indicii urbanistici: P.O.T. max.= 60%, C.U.T. maxim=2,2;

– retragerea față de limita sudică: minim 5 m față de circulația perimetrală din U.T.R. M3_CBZ;

– retragerea față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 4,5 m;

retragerea față de limita posterioară: clădirile vor fi retrase de la limita posterioară a parcelei cu o distanţă minim egală cu jumătate din înălţimea clădirii, dar cu nu mai puţin decât 6 m;

– circulațiile, accesele: accesul auto și pietonal pe parcela II se realizează de pe latura sudică, din circulația reglementată prin P.U.Z. la ampriză de 12 m (parțial aleea Gogu Constantinescu);

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul de parcaje calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G.;

– echiparea tehnico-edilitară: toate utilităţile vor fi asigurate prin racordare la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare completă. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

Anterior emiterii autorizației de construire pentru imobilul mixt:

1. suprafața de teren necesară regularizării străzii Bună Ziua va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlul de „drum”;

2. pe tronsonul adiacent P.U.Z., strada Bună ziua va fi lărgită cu o bandă carosabilă cu lățimea de 3 m, va fi realizat un trotuar nou cu lățimea de 2 m, vor fi relocate/refăcute amenajările existente, va fi realizată semnalizarea rutieră orizontală și verticală și realizate rețelele pluviale și edilitare (inclusiv iluminat public), în conformitate cu cerințele din Avizul nr. 724873/446/8.09.2022 al Serviciului Siguranța circulației, emis pentru P.U.Z.

Anterior recepției imobilului mixt, construcția de pe parcela II (realizată la nivel finisat), cu parcela aferentă (UTR S_Is_CBZ), va fi transferată în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, cu titlu gratuit, conform propunerii din planșa „Proprietatea asupra terenurilor” și Declarației autentificată sub nr. 3424 din data de 8 decembrie 2022 și va fi constituit în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, drept de trecere pe strada nou propusă (parte din parcela I).

Spațiul verde cu acces public nelimitat, adiacent străzii Bună Ziua, va fi realizat în baza unui proiect de specialitate. Spațiul verde va conține vegetație joasă, medie și înaltă (cel puțin 11 arbori cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet), luciu de apă, sisteme de alei, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activităţi în aer liber compatibile.

Circulația reglementată prin P.U.Z. la ampriză de 12 m (parțial aleea Gogu Constantinescu), va fi echipată edilitar (inclusiv iluminat stradal) și amenajată în baza unui proiect de specialitate.

Spațiul verde cu acces public nelimitat și circulația reglementată prin P.U.Z. vor fi transferate în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, cu titlu gratuit, conform propunerii din planșa „Proprietatea asupra terenurilor” și Declarației autentificată sub nr. 3424 din data de 8 decembrie 2022, în termen de maxim 6 luni de la recepția la terminarea lucrărilor.

Părțile din construcție având destinația de locuire/birouri, a căror pondere este de maxim 30% din suprafața utilă a imobilului mixt, vor fi recepționate după 2026, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 343/2017 sau după executarea lucrărilor de infrastructură rutieră, care majorează capacitățile de circulație în zonă.

La faza D.T.A.C, proiectul tehnic pentru construirea imobilului mixt va fi supus avizării în Comisia de estetică urbană.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1, Planșa A.2.3 Plan Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 2, Planșa A.2.4 Plan Mobilare urbanistică se constituie în Anexa 3 și Planșa A.2.6 – Proprietatea asupra terenurilor se constituie în Anexa 4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

                                                                                   Preşedinte de şedinţă,

                                                                                   Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 75 din 2 februarie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)