H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Măceșului nr. 58D

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Măceșului nr. 58D proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 548506/1/25.10.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 548659 din 25.10.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Măceșului nr. 58D, beneficiar: Vasile Tudor Andrei;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 791 din 19.08.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Măceșului nr. 58D, beneficiar: Vasile Tudor Andrei, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 308377.

Documentaţia reglementează:

– retragerea față de limita laterală estică: un m;

– retragerea față de limita laterală vestică: 3 m;

– retragerea față de limita posterioară: 15 m;

accesul auto și pietonal: din alee de interes ce se desprinde din strada Măceșului;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol și un loc de garare, necesarul de locuri calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;
echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Până la recepția lucrărilor, aleea de acces, de la strada Măceșului și până la parcela studiată prin P.U.D., va fi realizată la strat de uzură și va fi echipată edilitar.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 757 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)