CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare,

str. Colonia Breaza – sud

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Colonia Breaza – sud proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 52684/1/25.01.2023, conex cu nr. 907500/1/7.12.2022, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 52721/433/25.01.2023, conex cu nr. 907548/433/7.12.2022, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, Colonia Breaza – sud, beneficiari: OLINCA CONSTANTIN, OLINCA ANA, OLINCA CONSTANTIN CRISTIAN, OLINCA LIANA-ADELA, S.C. DEZIMO CLU S.R.L., S.C. IMOINSTANT S.R.L., PRISCORNIȚĂ IULIA, PRISCORNIȚĂ MARINEL-CĂTĂLIN, SZOKE EVA, KAPDEBO GERTRUD, KRUPPA BELA, ANTAL IOAN, SAS OCTAVIAN-GABRIEL, SAS MANUELA-CRISTINA, JEFLEA LAURA VIORICA, JEFLEA BENIAMIN, JEFLEA DOCHIȚA, BENK EDITH, BENK ARPAD, DREVE OCTAVIAN, BOCOȘ VASILE, BOCOȘ MARIA, FLOAREA FELICIA RODICA ȘI CRIȘAN CRISTIAN VASILE, pentru o suprafață de teren de 27.530 mp, în proprietate privată;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 1154 din 25.11.2019 și Avizul Arhitectului șef nr. 122 din 4.07.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare, str. Colonia Breaza – sud, beneficiari: OLINCA CONSTANTIN, OLINCA ANA, OLINCA CONSTANTIN CRISTIAN, OLINCA LIANA-ADELA, S.C. DEZIMO CLU S.R.L., S.C. IMOINSTANT S.R.L., PRISCORNIȚĂ IULIA, PRISCORNIȚĂ MARINEL-CĂTĂLIN, SZOKE EVA, KAPDEBO GERTRUD, KRUPPA BELA, ANTAL IOAN, SAS OCTAVIAN-GABRIEL, SAS MANUELA-CRISTINA, JEFLEA LAURA VIORICA, JEFLEA BENIAMIN, JEFLEA DOCHIȚA, BENK EDITH, BENK ARPAD, DREVE OCTAVIAN, BOCOȘ VASILE, BOCOȘ MARIA, FLOAREA FELICIA RODICA ȘI CRIȘAN CRISTIAN VASILE, pentru parcelele cu nr. cad. 281233, nr. cad. 292600, nr. cad. 292598, nr. cad. 292601, nr. cad. 316129, nr. cad. 337104, nr. cad. 332556, nr. cad. 331224, nr. cad. 288002, nr. cad. 288003, nr. cad. 288004, nr. cad. 297022, nr. cad. 314929, nr. cad. 332557, nr. cad. 253159, nr. cad. 316190, nr. cad. 311937 și nr. cad. 311943, aflate în proprietate privată.

Planul urbanistic Zonal propune dezvoltarea unui teren în suprafață de 27.530 mp, pe bază de structură parcelară, respectiv 36 de parcele destinate construirii de locuințe cu regim redus de înălțime (UTR Liu*), o parcelă destinată instituțiilor și serviciilor publice sau de interes public (UTR S_Is*), două parcele destinate activităților economice cu caracter terțiar (UTR S_Et*), o parcelă cu destinația de spațiu verde cu acces public nelimitat (UTR S_Va) și imobile destinate circulațiilor aferente dezvoltării propuse.

– U.T.R. Liu*Locuințe cu regim redus de înălțime dispuse pe un parcelar de tip urban

– funcțiunea predominantă: locuințe individuale (unifamiliale) și familiale (două unități locative pe parcelă, unități suprapuse sau alipite) și anexele acestora – garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile şi pietonale, amenajări exterioare, piscine;

– regimul de construire: deschis;

– caracteristicile parcelelor: suprafața minimă a parcelei construibile este de 400 mp. Pe o parcelă poate fi construită fie o locuință individuală (unifamilială), fie una semicolectivă (familială). Pe parcelele cu suprafața mai mică de 500 mp. se admite numai construirea de locuințe individuale (unifamiliale). Pe parcelele cu suprafața mai mare sau egală cu 500 mp. se admite și construirea de locuințe semicolective (familiale), cu două unități locative (unități suprapuse sau alipite);

– înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R.

Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m față de planul fațadei spre stradă/spațiul public. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

– indicii urbanistici: P.O.T. maxim = 35 %, C.U.T maxim = 0,9 ADC/mp;

– retragerea față de aliniament: între 3 m și 5 m, conform Planșei A5 – „Reglementări urbanistice”. Garajele vor fi retrase cu cel puțin 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. Toate clădirile vor fi amplasate în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 25 m, cu excepția ediculelor cu caracter provizoriu ce contribuie la organizarea grădinii (filogorii, pavilioane, depozite pentru unelte de grădină), a căror suprafață însumată va fi de maxim 15 mp;

– retragerea față de limitele laterale: minim 3 m. Garajele, inclusiv cele incluse în corpul principal de clădire, vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelei, cu condiţia ca înălţimea calcanului rezultat să nu depăşească 2,8 m;

– retragerea față de limita posterioară: înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 6 m. Garajele vor fi retrase cu cel puțin 6 m față de limita posterioară.

– circulațiile și accesele: accesul pe parcele se realizează din străzi de interes local: str. Colonia Breaza (regularizată la ampriză de 12 m), strada Breaza (ampriză 9 m) și strada „A” propusă prin P.U.Z, cu ampriză de 9 m.

Pentru parcelele cu locuințe individuale poate fi prevăzut un singur acces pietonal și un singur acces auto. Pentru parcelele cu locuințe semicolective (familiale), având unitățile locative alipite și pentru parcelele de colț (cu acces la două străzi) se admite realizarea a două accese auto și două accese pietonale pe parcelă;

– staționarea autovehiculelor: va fi organizată exclusiv în interiorul parcelelor. Necesarul locurilor de parcare:

 • Locuinţe individuale (unifamiliale) sau semicolective (familiale), inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere:

  (a) minimum un loc de parcare, pentru clădiri cu A.U. mai mică de 100 mp;

  (b) minimum două locuri de parcare, pentru clădiri cu A.U. mai mare de 100 mp.

 • Servicii cu acces public (servicii de proximitate): minimum două locuri de parcare;

  echiparea tehnico-edilitară: toate utilitățile vor fi asigurate prin racordarea la rețelele edilitare publice. Este interzisă conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau spre parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuire. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire), destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

– U.T.R. S_Is* – subzona instituții și servicii publice și de interes public

– funcțiunea predominantă: funcțiuni de învățământ (grădiniță) și sănătate (creșă);

– regimul de construire: deschis;

– înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una din următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R. Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m față de planul fațadei spre stradă/spațiul public. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

– indicii urbanistici: P.O.T maxim = 25% , C.U.T maxim = 0,5;

– retragerea față de aliniament: între 5 m și 8 m, conform planșei A5 – „Reglementări urbanistice”;

– retragerea față de limitele laterale: clădirile vor fi retrase de la limita laterală estică cu o distanță minimă de 5 m și de la limita laterală sudică cu cel puțin 13 m;

retagerea față de limita posterioară: nu e cazul (parcelă de colț, cu deschidere la două străzi);

– circulațiile, accesele: accesele auto și pietonale vor fi realizate din strada Colonia Breaza și strada „A”. Pe parcelă pot fi prevăzute două accese auto și două pietonale. Accesul auto va avea lățimea de minim 2,5 m, maxim 5,5 m;

– staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament local de urbanism aferent P.U.G., însă nu mai puțin de 2 locuri de parcare;

– echiparea tehnico-edilitară: toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale. Este interzisă conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau spre parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuire. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire), destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

– U.T.R. S_Et* – subzona de activități economice cu caracter terțiar

– funcțiunea predominantă: alimentație publică, servicii cu acces public, servicii profesionale, servicii manufacturiere, dotări sportive, administrative (birouri, sedii de companii), spații comerciale cu ADC de max. 1000 mp, cazare turistică, sănătate și funcțiuni culturale;

– regimul de construire: deschis;

– înălțimea maximă admisă:

 • Pentru parcelă cu suprafața mai mică de 1000 mp: trei nivele supraterane. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una din următoarele configurații: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R. Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m față de planul fațadei spre stradă/spațiul public. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m.

 • Pentru parcele cu suprafața mai mare de 1000 mp: patru nivele supraterane. Totalizat, regimul de înălțime nu poate depăși una din urrmătoarele configurații: (S)+P+2E+R, (S)+P+2E+M, D+P+2E. Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,8 m față de planul fațadei spre stradă/spațiul public. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 16 m;

– indicii urbanistici : P.O.T maxim = 40% , C.U.T maxim = 1,2;

– retragerea față de aliniament: între 5 m și 8 m, conform Planșei A5 – „Reglementări urbanistice”. Garajele vor fi retrase cu cel puțin 6 m de la aliniament, pentru a permite parcarea în față a unui autoturism. Toate clădirile vor fi amplasate în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 35 m;

– retragerea față de limita laterală: clădirile vor fi retrase de la limita laterală cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii (măsurată de la cota terenului natural), dar cu nu mai puţin de 3 m;

– retragerea față de limita posterioară: clădirile vor fi retrase de la limita posterioară cu o distanță minimă egală cu jumătate din înălţimea clădirii (măsurată de la cota terenului natural), dar nu mai puţin de 6 m;

– circulațiile, accesele: autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există acces direct la drumuri publice. Accesul pe parcele se realizează din străzi de interes local (circulații publice): str. Colonia Breaza și strada Breaza. Pe o parcelă pot fi prevăzute unul sau două accese auto și unul sau două accese pietonale, în funcție de necesități. Lățimea accesului auto va fi de minim 2,5 m – maxim 5,5 m;

– staționarea autovehiculelor: va fi organizată exclusiv în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament local de urbanism aferent P.U.G.;

– echiparea tehnico-edilitară: toate construcţiile vor fi racordate la reţelele edilitare edificate, disponibile şi funcţionale. Este interzisă conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau spre parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuire. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire), destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

– U.T.R. S_Va – subzonă verde – scuaruri, grădini, parcuri cu acces public limitat

– funcțiunea predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport si alte activităţi în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere;

– indicatorii urbanistici: P.O.T. max.= 5%, C.U.T. max.= 0,1;

– înălțimea maximă admisă: Hcornișă – maxim 5 m, regimul de înălțime P;

retragerea față de aliniament, limitele laterale și posterioară: minim 5 m;

– circulațiile, accesele: accesul la subzona verde se realizează din strada „A” propusă prin P.U.Z.;

– staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi. Acestea vor fi organizate/reglementate ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice;

– echiparea tehnico-edilitară: toate clădirile vor fi racordate pentru asigurarea utilităţilor necesare, la reţelele edilitare publice.

Condiții cu privire la realizarea infrastructurii rutiere și a subzonelor propuse:

 1. Suprafețele de teren necesare regularizării străzii Colonia Breaza (inclusiv suprafața necesară realizării unei alveole pentru stație de transport în comun pe frontul sudic al străzii, cu lungime de min. 30 m și lățime de min. 3 m, în baza unui proiect de specialitate),

  vor fi dezmembrate din parcelele inițiale și înscrise în CF cu titlu de „drum”, anterior emiterii oricărei autorizații de construire pe parcele, iar până la recepția acestora vor fi aduse la strat de uzură. Amenajarea alveolei pentru stație de transport în comun va fi realizată de beneficiari.

 2. Anterior emiterii oricărei autorizații de construire pe parcele, vor fi realizate lucrările de extindere a rețelelor edilitare pe strada Colonia Breaza (pe porțiunea adiacentă P.U.Z.), în baza unor proiecte de specialitate, iar strada va fi adusă la strat de piatră spartă cilindrată. Până la recepția oricărei construcții, strada va fi adusă la strat de uzură (asfalt) pe toată lungimea tronsonului nordic (între tronsonul vestic/porțiunea de drum asfaltată până la intersecția cu strada Breaza), conform cerinței din Avizul nr. 104139/446/6.08.2020 al Serviciului Siguranța Circulației și Adresei nr. 348235/ 446 din 31.03.2022. Pe porțiunea adiacentă P.U.Z., străzii i se va asigura un profil de 12 m, iar de la teritoriul reglementat prin P.U.Z., până la tronsonul vestic al străzii Colonia Breaza, strada va fi asfaltată în ampriza existentă.

 3. Strada „A” propusă prin P.U.Z., cu ampriză de 9 m, va fi echipată edilitar, iar partea carosabilă a acesteia (cu lățime de 6 m, incluzând bandă auto și locurile de staționare pentru vizitatori la nivelul carosabilului) va fi realizată la strat de uzură, anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta. Până la recepția construcțiilor vor fi realizate trotuarele, vor fi echipate cu mobilier urban (coșuri de gunoi, bănci), inclusiv iluminat stradal și vor fi plantați arbori de aliniament (câte unul la 3 locuri de staționare), cu circumferința de minim 35 cm măsurată la 1 m de la colet. Strada „A” va avea sens unic și acces public nelimitat.

 4. Spațiul verde cu acces public nelimitat (UTR S_Va) va fi amenajat în baza unui proiect de specialitate, anterior recepției ultimei construcții de pe frontul nordic al străzii „A” (loturile 7–16)

 5. Clădirea cu destinația servicii de interes public (creșă/grădiniță), din subzona S_Is*, realizată în baza unui proiect de specialitate, va fi recepționată anterior recepției oricărei construcții din zona Liu*.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1, Planșa A.5 – Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 2 și Planșa A.7 – Circulația terenurilor se constituie în Anexa 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 76 din 2 februarie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)