HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare zona Colonia Sopor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – zona Colonia Sopor, proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare 519543/1/10.10.2019 conex cu nr. 378049/1/24.07.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 519627 din 10.10.2019 conex cu nr. 435531 din 27.08.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – zona Colonia Sopor, beneficiar: Boca Claudiu-Călin;

Reținând Avizul de Oportunitate nr. 705 din 19.07.2016, Avizul Arhitectului Șef nr. 554/29.06.2017, avizele organismelor teritoriale interesate;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018 și Legii nr.52/2003;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă Planului Urbanistic Zonal de urbanizare – zona Colonia Sopor, pe parcelele cu nr. cad. 326485 și nr. cad. 326549, beneficiar Boca Claudiu-Călin.

Documentaţia reglementează:

UTR Lid*: locuințe cu regim redus de înălțime, de densitate mică, pe teritorii fără infrastructură completă;

funcțiunea predominantă: locuințe unifamiliale;

principiul de dezvoltare a terenurilor : pe structuri parcelare și regulament local P.U.Z.

-regimul de construire: izolat;

înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane; max. S+P+E+R, Hcornișă= max. 8m;

indicii urbanistici : P.O.T max =20% , C.U.T max=0,4 ADC/mp;

retragerea față de aliniament: min 5,00m; Toate construcțiile se vor amplasa în fâșia adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 30m;

retragerea min. față de limitele laterale: Hcornișă/2 dar nu mai puțin de 4,50m;

retragerea min. față de limitele posterioare:H clădire dar nu mai puțin de 12,00m;

-circulațiile, accesele: accesul auto la zona de locuințe unifamiliale se realizează dintr-un drum local (toponimic De 6186/1) ce se desprinde din strada Soporului prevăzut prin P.U.G. la profil de III.H 12m (servitute de utilitate publică);

staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei;

-echiparea tehnico-edilitară: rețea de apă, electrica existente pe drumul de acces;

servituțile de utilitate publică instituite prin PUG: P.U.Z.-ul preia cele două servituți de utilitate publică instituite prin PUG, profil III.E 16m, respectiv profil III.H 12m, așa cum sunt ele marcate în P.U.G.

UTR – VeZona verde de protecţie a apelor sau cu rol de culoar ecologic

funcțiunea predominantă: spații verzi- plantații înalte medii și joase.

condițiile de amplasare, utilizare și configurare a clădirilor: nu e cazul;

-indicii urbanistici : P.O.T max.= 1%, C.U.T max= 0,01;

Conform Planşei de Reglementări Urbanistice – Unităţi Teritoriale de Referinţă, aferentă PUG 2014, servitutea de utilitate publică instituită la profil tip III. E – 16 m și servitutea de utilitate publică instituită la profil tip III. H – 12 m grevează parcela studiată. Suprafețele de teren grevate de servitutea de utilitate publică au fost dezmembrate din parcelele inițiale, înscrise în CF cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism, așa cum a fost modificat prin H.C.L. nr. 737/2017 și vor fi cedate în domeniu public conform angajamentului dat de proprietar.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art. 3

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 760 din 31 octombrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)