CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E,

str. Ludwig van Beethoven nr. 30

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Ludwig van Beethoven nr. 30 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 747646/1/19.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 747803/433/19.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Ludwig van Beethoven nr. 30, beneficiari: Rotund Bogdan Vasile și Rotund Carmen–Elena;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 167 din 2.08.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

  1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, P+E, str. Ludwig van Beethoven nr. 30, beneficiari: Rotund Bogdan Vasile și Rotund Carmen–Elena, pe o parcelă proprietate privată. Prin P.U.D se studiază parcela cu nr. cad. 279123, pe care există fond construit propus spre desființare.

  2. Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m;

  • retragerea față de limita laterală estică: min. 5,60 m;

  • retragerea față de limita posterioară: min. 4,95 m;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate

la sol (necesarul calculându-se conform art. 9 din R.L.U. aferent U.T.R. Liu);

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Ludwig van Beethoven.

  1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

  2. La faza de D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 764 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)