CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil mixt (birouri, spații de servicii), S+P+5E, Calea Baciului nr. 117 provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt (birouri, spații de servicii), S+P+5E, Calea Baciului nr. 117 provizoriu – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 748748/1/19.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 748779/433/19.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Construire imobil mixt (birouri, spații de servicii), S+P+5E, Calea Baciului nr. 117 provizoriu;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 137 din 18.07.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

  1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt (birouri, spații de servicii – conform Regulamentului aferent P.U.G. pentru U.T.R. = Ei), S+P+5E, pe o parcelă proprietate privată, beneficiari: S.C. Baratech Service S.R.L. și Unicool Instalații Frig S.R.L.

  2. Prin P.U.D. se studiază parcela cu nr. cad. 279868, în suprafață de 934 mp. (946 mp. măsurată), situată pe Calea Baciului nr. 117 provizoriu și se reglementează specific amplasarea unui imobil mixt (birouri, spații de servicii – conform Regulamentului aferent P.U.G. pentru U.T.R. = Ei), S+P+5E, cu suprafața construită mai mică de 200 mp, Hmax.total = 25 m.

  3. Documentaţia reglementează:

  • retragerea față de limita laterală nord-vestică: minim 8,3 m;

  • retragerea față de limita laterală sud-vestică: minim 8,7 m;

  • accesul auto și pietonal: din stradă de interes local – un acces auto și un acces pietonal pe latura sud-estică a parcelei;

  • staționarea autovehiculelor (auto-velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenejate în spațiul specializat dispus la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

  1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarele acesteia.

  2. Pe spațiul verde amenajat pe sol natural, vor fi plantați șase arbori cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 765 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)