CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt,

S+P+5E+R, str. Callatis nr. 23

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Callatis nr. 23 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 758232/1/23.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 758281/433/23.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Callatis nr. 23, beneficiară: Stoica Alexandra-Vasilica;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 155 din 21.07.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

  1. Se aprobă Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil mixt, S+P+5E+R, str. Callatis nr. 23, beneficiară: Stoica Alexandra-Vasilica, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 344465.

  2. Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei (nr. cad. 344465) de pe str. Callatis nr. 23, respectiv desființarea fondului construit existent (corp C1 – nr. cad. 344465-C1, corp C2 – nr. cad. 344465-C2, corp C3 – nr. cad. 344465-C3, corp C4 – nr. cad. 344465-C4 și corp C5 – nr. cad. 344465-C5) și construirea unui imobil mixt (locuire și comerț en detail la parter), cu regim de înălțime de S+P+5E+R.

  3. Documentația reglementează:

  • amplasarea față de limitele laterale: pe limitele de proprietate, în front continuu închis;

  • retragerea față de limita posterioară: min. 25 m;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Callatis;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la sol și în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G.;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Callatis.

  1. La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

  2. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 767 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca