CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire spălătorie auto – self service și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 119

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto – self service și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 119 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 758297/1/23.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 758328/433/23.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto – self service și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 119;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 127 din 4.07.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

  1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire spălătorie auto – self service și amenajări exterioare, str. Fabricii de Zahăr nr. 119, pe o parcelă proprietate privată; beneficiară: S.C. IMB Feuda S.R.L.

  2. Prin P.U.D. se studiază parcela cu nr. cad. 282516, în suprafață de 1120 mp. din acte (măsurată 1014 mp.), situată pe str. Fabricii de Zahăr nr. 119 și propune construirea unei spălătorii auto self service, cu suprafața construită mai mică de 200 mp.

  3. Documentația reglementează:

  • retragerea față de limita laterală nordică: min. 8,20 m;

  • retragerea față de limita laterală sudică: min. 5,40 m;

  • retragerea față de limita posterioară: min. 5,70 m;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, șase boxe spălătorie self service și șase locuri de parcare/așteptare;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe strada Fabricii de Zahăr.

  1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 768 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)