CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P,

Colonia Sopor nr. 32A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P, Colonia Sopor nr. 32A – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 758585/1/23.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 758642/433/23.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P, Colonia Sopor nr. 32A, beneficiar: Cătinaș Ioan;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 180 din 8.08.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P, Colonia Sopor nr. 32A, beneficiar: Cătinaș Ioan, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 326373.

 2. Documentația reglementează:

 • retragerea față de limita nord-vestică: 3 m;

 • retragerea față de limita sudică: 7 m;

 • retragerea față de limita sud-estică: min. 31 m;

 • circulaţiile şi accesele: din aleea de interes local (C.F. nr. 324981, nr. cad. 324981);

 • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

 1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

 2. Aleea de interes local (C.F. nr. 324981, nr. cad. 324981) va fi adusă la strat de uzură (de la intersecția cu drumul identificat cu nr. topo./cad. 14401 până la amplasamentul studiat prin P.U.D.), anterior recepției construcției propuse.

 3. La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

                                                                                                             Preşedinte de şedinţă,

                                                                                                               Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 769 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca