CONSILUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire imobil cu funcțiuni mixte, 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Câmpina nr. 11-13

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordina,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Câmpina nr. 11-13 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 753524/1/21.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 753556/433/21.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Câmpina nr. 11-13, beneficiare: Societatea Bea&Magda S.R.L. și S.C. Quadral Internațional Impex S.R.L.;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 125 din 4.07.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiuni mixte, 2S+P+5E+R, amenajări exterioare, str. Câmpina nr. 11-13, beneficiare: Societatea Bea&Magda S.R.L. și S.C. Quadral Internațional Impex S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 342388.

Prin P.U.D. se propune restructurarea imobilului cu nr. cad. 342388, respectiv desființarea fondului construit existent (corp C1 – 342388-C1 și corp C2 – nr. cad. 342388-C2) și construirea unui imobil cu funcțiuni mixte, 2S+P+5E+R, și amenajări exterioare.

Documentația reglementează:

– amplasarea construcției: pe limitele de proprietate laterale, pe o adâncime de maxim 18 m față de aliniamentul regularizat al străzii Câmpina și în retragere minimă de 6 m față de limitele laterale, dar nu mai puțin de H/2, după adâncimea de 18 m de la aliniament;

– accesul auto și pietonal: din str. Câmpina;

– staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spațiul specializat (garaj subteran) și la sol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G.;

conformarea arhitectural-volumetrică: regimul de înălțime, 2S+P+5E+R la stradă și 2S+P+3E+R pentru partea construcției dispusă în retragere față de limitele laterale;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Câmpina.

Suprafața de teren dezmembrată pentru lărgirea străzii Câmpina, înscrisă în CF nr. 342389, nr. cad. 342389, adiacentă parcelei reglementate prin P.U.D., va fi adusă la strat de uzură (asfalt) și transferată în domeniul public, cu titlu gratuit, anterior recepției construcției propuse, conform propunerii din planșa U 06 – Plan cu proprietatea asupra terenurilor.

  1. Pe spațiul verde amenajat pe sol natural, vor fi plantați cel puțin doi arbori cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet.

  2. La faza D.T.A.C. documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarele acesteia.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 770 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)