CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu funcțiune mixtă,

S+P+5E+R, amenajări incintă, str. Constantin Brâncuși nr. 80

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordina,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, amenajări incintă, str. Constantin Brâncuși nr. 80 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 758464/1/23.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de/ inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 758533/433/23.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, amenajări incintă, str. Constantin Brâncuși nr. 80, beneficiari: Mihai Gavriș și Cristiana–Nadia Gavriș;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 174 din 2.08.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

 1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, amenajări incintă, str. Constantin Brâncuși nr. 80, beneficiari: Mihai Gavriș și Cristiana–Nadia Gavriș, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 262685.

 2. Prin P.U.D. se propune restructurarea parcelei de pe str. Constantin Brâncuși nr. 80, respectiv desființarea fondului construit existent (corp C1 – nr. cad. 262685-C1, corp C2 – nr. cad. 262685-C2) și construirea unui imobil cu funcțiune mixtă (locuire, comerț), cu regim de înălțime S+P+5E+R, precum și amenajarea incintei.

 3. Documentația reglementează:

 • amplasarea clădirii: în aliniament, în front continuu închis, pe limitele de proprietate laterale;

 • retragerea faţă de limita posterioară: min. 30 m;

 • staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la sol și la subsol în spații specializate, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

 1. Suprafața de teren necesară lărgirii și modernizării străzii Constantin Brâncuși va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu destinația de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă. Aceasta va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Constantin Brâncuși și va fi transferată, cu titlu gratuit, în domeniul public anterior recepției construcției propuse.

 2. În conformitate cu prevederile Avizului nr. 683402 din 8.12.2021 al Serviciului Siguranța circulației, anterior recepției construcției va fi amenajat noul acces auto, prin firmă specializată, de drumuri, fără modificarea cotei trotuarului existent.

 3. Pe spațiul verde, organizat pe sol natural, sunt prevăzuți un număr de min. 5 arbori cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet (conform Planșei „A3 – Plan reglementări urbanistice).

 4. La faza de D.T.A.C., documentatia va fi supusă avizării în Comisa de estetica urbană.

 5. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 771 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)