CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 111-113

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordina,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 111-113 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 758569/1/23.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 758684/433/.23.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 111-113, beneficiară: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L.;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 177 din 5.08.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire imobil cu funcțiune mixtă, S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 111-113, beneficiară: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 340944.

Prin P.U.D. se propune restructurarea imobilului cu nr. cad. 340944, respectiv desființarea fondului construit existent și construirea unui imobil cu funcțiune mixtă (locuire/comerț), cu regim de înălțime S+P+5E+R, precum și amenajarea incintei.

Documentația reglementează:

amplasarea clădirii pe parcelă: în aliniament, în front continuu închis, pe limitele de proprietate laterale, pe o adâncime de 18 m;

– retragerea faţă de limita posterioară: min. 24 m;

staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate la sol și la subsol în spații specializate, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Suprafața de teren necesară lărgirii și modernizării străzii Constantin Brâncuși va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în C.F. cu destinația de „drum” (conform Avizului nr. 706372 din 3.01.2022 al Serviciului Siguranța circulației), anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcției va fi adusă la aceeași îmbrăcăminte rutieră ca strada Constantin Brâncuși și va fi transferată în domeniul public, cu titlul gratuit (conform propunerii din planșa U04- Plan proprietăți și circulația terenurilor).

Pe spațiul verde, organizat pe sol natural, vor fi plantați cel puțin 3 arbori cu circumferința de minim 35 cm masurată la o distanță de 1 m de la colet.

Punctul gospodăresc de colectare selectivă a deșeurilor, pe patru fracții, îngropat, va avea o suprafață minimă de 10 m și va fi prevăzut cu rigolă de scurgere.

La faza D.T.A.C., documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 772 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)