CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu –

Extindere, reabilitare și recompartimentări interioare locuință unifamilială, S+P+E,

str. Cărbunarilor nr. 3A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Extindere, reabilitare și recompartimentări interioare locuință unifamilială, S+P+E, str. Cărbunarilor nr. 3A – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 756028/1/22.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 756157/433/22.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Extindere, reabilitare și recompartimentări interioare locuință unifamilială, S+P+E, str. Cărbunarilor nr. 3A, beneficiari: CUREA OCTAVIAN ȘI CUREA MAGDALENA, pe o parcelă proprietate privată cu nr. cad. 267568;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 124 din 4.07.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Extindere, reabilitare și recompartimentări interioare locuință unifamilială, S+P+E, str. Cărbunarilor nr. 3A, beneficiari: CUREA OCTAVIAN ȘI CUREA MAGDALENA, pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 267568.

Prin P.U.D. se studiază imobilul cu nr. cad. 267568, pe care există fond construit – o locuință unifamilială propusă spre extindere, reabilitare și compartimentări interioare, cu regim final de înălțime S+P+E.

Documentația reglementează:

  • amplasarea faţă de limitele laterale și posterioară: se menține amplasarea construcției pe limitele de proprietate estică și vestică și retragerile existente față de limitele nordică și sudică;

  • conformarea arhitectural-volumetrică: se reconfigurează acoperișul, care va avea formă simplă, în două ape, fără lucarnă, cu menținerea înălțimii existente a construcției;

  • accesul auto și pietonal: se mențin accesele existente pe parcelă;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform art. 9 din R.L.U. aferent UTR Liu;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 773 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca