CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încetării aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 795/2020 și

aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 795/2020 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 4 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 747638/1/19.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 747726/433/19.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea încetării aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 795/2020 și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Eugen Lovinescu, nr. 4, beneficiar: Rusu Daniel Sorin;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 64 din 12.04.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

 1. Se aprobă încetarea aplicabilității P.U.D. aprobat prin Hotărârea nr. 795/2020 și aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu – Construire două locuințe unifamiliale, S+P+E, str. Eugen Lovinescu nr. 4, beneficiar: Rusu Daniel Sorin, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 289654.

 2. Prin P.U.D. se studiază parcela cu nr. cad. 289654, pe care se propune edificarea a două locuințe unifamiliale, cu regim de înălțime S+P+E.

 • retragerea față de limita laterală vestică: min. 3 m;

 • retragerea față de limita laterală estică: 1 m;

 • retragerea față de limita posterioară: 27 m;

 • distanța între construcțiile propuse pe parcelă: min. 39.85 m;

 • conformare arhitectural-volumetrică: pe latura estică, Hmaxim cornișă = 4.50 m;

 • circulaţiile şi accesele: din str. Eugen Lovinescu;

 • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol;

 • echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă.

 1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

 2. Suprafața de teren necesară regularizării străzii Eugen Lovinescu, în dreptul parcelei studiate, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă, iar până la recepția construcțiilor va fi adus la strat de uzură.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 775 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca