CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3371/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 524/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4618/117/2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3371/2021, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 524/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4618/117/2020 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 747711/1/19.09.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 748040/433/19.09.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3371/2021, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 524/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4618/117/2020;

Văzând Sentința Civilă nr. 3371/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 524/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4618/117/2020, Adresa nr. 39233-39237, 31042-31044/21.11.2019 a Consiliului Județean Cluj, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă modificarea parțială a documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, în sensul schimbării încadrării urbanistice a terenurilor situate pe str. Oașului f.n, înscrise în C.F. nr. 299627, cu nr. cad. 299627, în suprafață de 1140 mp, C.F. nr. 299519 cu nr. cad.299519, în suprafață de 185 mp, C.F. nr. 299520 cu nr. cad. 299520, în suprafață de 325 mp, C.F. nr. 273033 cu nr. cad. 273033, în suprafață de 500 mp, C.F. nr. 292772 cu nr. cad. 292772, în suprafață de 500 mp, din U.T.R. ULiu în U.T.R. Liu, în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 3371/2021 a Tribunalului Cluj, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 524/2022 a Curții de Apel Cluj, pronunțate în Dosarul nr. 4618/117/2020.

Art. 2.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 778 din 7 octombrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)