CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021) – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 516609/1 din data de 20.10.2010 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 516710/424 din 20.10.2010 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021);

zând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 19 alin. 1, ale art. 61 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. a și h, ale art. 24 alin. 1 și 2, ale art. 28 alin. 1 și 2 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020–2021, aprobată prin Ordinul M.E.N. nr. 5.090/30.08.2019, precum și ale art. 1 alin. 1 din Ordinul M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021;

Reținând Avizul conform nr. 9383/8.09.2020 al Inspectoratului Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021):

a) se elimină din Anexa 1 – învățământ de stat, poziția nr. 52, respectiv unitatea de învățământ Structura 1 Cluj-Napoca a Grădiniței cu Program Prelungit Mica Sirenă Cluj-Napoca, prin desființarea acesteia;

b) se elimină din Anexa 2 – învățământ particular, poziția nr. 21, unitatea de învățământ Liceul Tehnologic Horea, Cloșca și Crișan Cluj-Napoca, începând cu anul școlar 2020-2021, prin desființarea acestuia;

c) se elimină din Anexa 2 – învățământ particular, poziția nr. 42, unitatea de învățământ Școala Primară RO FIN Cluj-Napoca, începând cu anul școlar 2020-2021, prin încetarea activității acesteia;

d) se introduce în Anexa 2 – învățământ particular, la poziția 7, unitatea de învățământ Grădinița cu Program Prelungit Daisy Cluj-Napoca, prin înfințarea acesteia;

e) se introduce în Anexa 2 – învățământ particular, la poziția nr. 9, unitatea de învățământ Grădinița cu Program Prelungit Emanuela Cluj-Napoca, prin înființarea acesteia;

f) se introduce în Anexa 2 – învățământ particular, la poziția nr. 20, unitatea de învățământ Grădinița cu Program Prelungit Stejarul Pitic Cluj-Napoca, prin înființarea acesteia;

g) se introduce în Anexa 2 – învățământ particular, la poziția nr. 42, unitatea de învățământ Școala Primară Montessori Cluj-Napoca, prin înființarea acesteia;

h) se introduce în Anexa 2 – învățământ particular, la poziția nr. 44, unitatea de învățământ Școala Primară Octofun Cluj-Napoca, prin înființarea acesteia.

Art. II. Anexele I și II, actualizate conform art. I, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROŞCA

Nr. 786 din 27 octombrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)