CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUIAT:

C L U J – N A P O C A

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 527040 din 26.10.2020, conex cu nr. 426954 din 4.09.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 527133 din 26.10.2020, conex cu nr. 426965/44 din 4.09.2020, al Direcției Tehnice, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și al Direcţiei Generale Poliția locală, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel cum a fost modificat prin O.U.G nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, ale O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii Poliției locale nr. 155/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129 alin. 1 și 2 lit. c, alin. 6 și 7 lit.g, ale art. 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcția Tehnică, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Economică și Direcţia Generală Poliția locală.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roșca

Nr. 790 din 3 noiembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 790/2020

Regulament privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online,

în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 (1) Prezentul Regulament stabilește condițiile de utilizare a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, de către operatori de flote de trotinete electrice.

(2) Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel cum a fost modificat prin O.U.G nr. 13/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice; O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 155/2010 a Poliției locale, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Prezentul Regulament se aplică operatorilor de flote de trotinete electrice precum și utilizatorilor trotinetelor electrice închiriate de către aceștia, prin intermediul unei platforme online, în regim self-service.

Art. 3 În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) trotineta electrică – vehiculul cu două sau trei roţi şi ghidon, utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu loc şezând sau care este echipat cu un loc şezând pentru conducător, al cărui punct de şedere de referinţă se află la o înălţime mai mică sau egală cu 540 mm, în cazul celor cu două roţi, respectiv, la o înălţime mai mică sau egală cu 400 mm, în cazul celor cu trei roţi, a cărui viteză maximă prin construcţie este mai mare de 6 km/h, dar nu depăşeşte 25 km/h şi care este echipat cu motor electric; punctul de şedere de referinţă are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013;

b) pistă pentru biciclete – subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pistă separată de drum, special amenajată, semnalizată şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi trotinetelor electrice;

c) drum public – orice cale de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;

d) parte carosabilă – porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zonă despărţitoare sau prin diferenţa de nivel;

e) trotuar – spaţiul longitudinal situat în partea laterală a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţă sau fără diferenţă de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;

f) zona pietonală – perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;

g) operator de flotă de trotinete electrice – agent economic care desfășoară activități de închiriere a trotinetelor electrice prin intermediul unei platforme online, în regim self-service.

CAPITOLUL II

Reguli privind staționarea trotinetelor electrice pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

Art. 4 (1) Circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice se face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, pe pistele de biciclete, iar în lipsa acestora pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.

(2) Utilizatorii trotinetelor electrice vor circula în locurile permise fără îngreunarea circulației celorlalți participanți la trafic, cu o viteză adaptată pentru desfășurarea în siguranță a circulației.

Art. 5 Amplasarea pe domeniul public a trotinetelor electrice de către operatorii de flote de trotinete electrice (în continuare denumiți operatori în cuprinsul prezentului Regulament) autorizați în condițiile prezentului Regulament, în vederea închirierii, este permisă doar cu avizul Serviciului Siguranța circulației din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6 Amplasarea/staționarea trotinetelor electrice de către operatori și utilizatori a trotinetelor electrice este interzisă:

a) pe trotuare cu lățimea mai mică de 2 m;

b) în zona stațiilor de transport în comun, pe toată lungimea stației și 25 m înainte și după stație;

c) pe aliniamentele clădirilor sau ale gardurilor;

d) în zona standurilor de taxi, pe toată lungimea standului;

e) în zonele trecerilor de pietoni, pe toată lungimea trecerii și 25 m înainte și după trecerea de pietoni;

f) în locurile de parcare special amenajate pentru autotursime;

g) pe spațiile verzi;

h) în intersecții și la mai puțin de 10 m de intersecții;

i) în zona acceselor auto și pietonale;

j) pe șantierele în lucru de pe domeniul public;

k) pe gurile de canal/aerisire sau căminele aferente rețelelor edilitare subterane.

Art. 7 Pe trotuarele cu lățimea de minim 2 m, amplasarea/staționarea trotinetelor electrice se face în dispunere paralelă cu bordura, înspre carosabil, pe aliniamentul copacilor și stâlpilor de pe trotuar, acolo unde aceștia există, cu condiția ocupării lățimii maxime de 0,5 m din lățimea trotuarului. Proiecția trotinetei electrice va fi exclusiv pe trotuar.

Art. 8 Amplasarea/staționarea trotinetelor este permisă pe zonele pietonale, în locații retrase care să nu împiedice accesul la diverese amenajări (fântâni arteziene, vestigii, intrări în spații comerciale și turistice etc.).

CAPITOLUL III

Procedura de aprobare a amplasării trotinetelor electrice de către operatori pe domeniul public

Art. 9 (1) Desfășurarea activității de către operator pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, se face pe baza Abonamentului de ocupare temporară a domeniului public cu trotinete electrice. Abonamentul de ocupare temporară a domeniului public se eliberează pe baza cererii depuse în acest sens de către operator la Direcția Patrimoniului municipiului și evidența proprietății. Cererea trebuie să fie însoțită de o documentație, care conține:

a) datele de identificare ale operatorului, copie după certificatul de identitate fiscală și certificat de înregistrare la Oficiul Registrul comerțului, dovada punctului de lucru, în cazul în care există, datele de identificare ale reprezentantului legal, datele de contact (email, telefon);

b) numărul de trotinete electrice care alcătuiesc flota operatorului pentru care se solicită punerea în circulație;

c) specificații tehnice ale trotinetelor electrice, anul de fabricație, precum și durata estimată de viață a acestora; cartea tehnică a trotinetelor electrice; schița cu dimensiunile trotinetei electrice;

d) modalitatea și intervalul de timp în care acestea sunt verificate din punct de vedere tehnic;

e) regulamentul de funcționare a sistemului de închiriat trotinete electrice;

f) dovada informării utilizatorilor privind circulația pe drumurile publice a trotinetelor electrice și condițiile de utilizare a flotei de trotinete electrice în condiții de siguranță pe domeniul public prin intermediul platformei online de închiriere și contractul de închiriere încheiat cu utilizatorul;

g) un plan de situație, cotat și asumat cu fiecare locație solicitată pentru amplasarea de trotinete electrice, însoțit de plașe foto actuale a fiecărei locații.

(2) După depunerea documentației complete prevăzute la alin. (1), va fi emis abonamentul de ocupare a domeniului public pentru numărul de trotinete solicitat și pentru o perioadă de maxim un an, pe baza referatului aprobat de către primar, contra unei taxe stabilite în conformitate cu prevederile Codului fiscal și a hotărârilor de consiliu local aplicabile.

(3) Autoritatea publică locală poate stabili un număr maxim de trotinete electrice care sunt puse în circulație pe domeniul public de către operatori.

(4) Cererile pentru eliberarea abonamentelor vor fi depuse anual, până la data de 15 noiembrie a anului în curs pentru anul viitor și vor avea anexate documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor din prezentul Regulament.

(5) Pentru anul 2021, cererile pentru eliberarea abonamentelor, însoțite de documentațiile prevăzute la alineatele precedente, vor fi depuse până la data de 30 noiembrie 2020.

Art. 10 (1) Taxa aferentă abonamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public cu trotinete electrice va fi stabilită anual prin hotărâri ale consiliului local de aprobare a nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, în condițiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plata taxei de ocupare temporară a domeniului public cu trotinete electrice se va efectua trimestrial, până în ultima zi a fiecărui trimestru, în contul nr. RO22TREZ21621A300530XXXX al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, deschis la Banca Naţională, Trezoreria Cluj, cod fiscal 4305857, sau la casieria instituţiei. După această dată vor fi percepute majorări de întârziere în conformitate cu legislația financiar-bugetară în vigoare.

(3) Utilizarea domeniului public de către operatori în lipsa titlului reprezentat de abonamentul prevăzut la art. 9 este interzisă. În această situație, operatorii vor fi considerați ocupanți abuzivi ai domeniului public, iar autoritatea publică locală va acționa în conformitate cu prevederile Codului civil pentru ridicarea de pe domeniul public a trotinetelor electrice și repararea prejudiciului reprezentat de lipsa de folosință.

Art. 11 În anumite situații precum: condiții meteo nefavorabile, organizarea de evenimente publice, situații de urgență, demararea unor lucrări la infrastructura publică și în alte asemenea situații, operatorii au obligația de ridicare a trotinetelor electrice de pe domeniul public din zona vizată, pe o durată determinată, notificată de către autoritatea publică locală, fără dreptul de a solicita despăgubiri în acest sens.

CAPITOLUL IV

Obligațiile operatorilor

Art. 12 Flota de trotinete electrice pentru care se solicită aprobarea utilizării domeniului public trebuie să îndeplinească toate criteriile tehnice prevăzute de legislația în vigoare privind buna funcționare a acestora, precum și să dispună de toate accesoriile necesare pentru circulația în siguranță pe drumurile publice.

Art. 13 Operatorul se obligă să informeze utilizatorii privind condițiile de circulație pe drumurile publice a trotinetelor electrice și condițiile de utilizare a flotei de trotinete electrice în condiții de siguranță pe domeniul public.

Art. 14 Trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulația acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace și dispozitive în stare de funcționare.

Art. 15 Operatorul flotei de trotinete electrice își exprimă acordul de a participa la întâlnirile organizate de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, având ca scop analiza modalității de funcționare a sistemului de trotinete electrice, problemelor apărute, propuneri de îmbunătățire, gradul de satisfacție a utilizatorilor ș.a.m.d.

Art. 16 Operatorul are obligația de a asigura accesul permanent al administrației publice locale și al Poliției municipiului la datele în timp real privind numărul de trotinete electrice aflate în circulație pe domeniul public, numărul trotinetelor electrice implicate în evenimente de trafic, numărul utilizatorilor/zi/săptămână/lună/an, itinerariile parcurse/zi/săptămână/lună/an, istoricul de circulație al flotei, în vederea controlului modului de utilizare a domeniului public, respectării obligațiilor financiare ale operatorilor față de autoritate și a modului de respectare a regulilor de staționare a trotinetelor.

Art. 17 Operatorul își exprimă acordul de cooperare în vederea realizării unui sistem de Open Data, care să permită localizarea în timp real a flotei de trotinete electrice, pe o platformă accesibilă publicului, cu respectarea reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal.

Art. 18 Operatorul este obligat să ridice trotinetele staționate în locațiile interzise în maxim 120 de minute. În caz contrar, acestea vor fi ridicate de pe domeniul public de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin Regia Autonomă a Domeniul Public Cluj-Napoca (R.A.D.P.) și va fi aplicată o taxă de ridicare al cărei cuantum este stabilit prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 19 (1) Utilizarea trotinetelor electrice în scop publicitar este interzisă.

  1. Mențiunile referitoare la numele operatorului flotei de trotinete electrice trebuie să fie inscripționate pe trotinetele electrice.

CAPITOLUL V

Art. 20 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200 lei la 400 lei următoarele fapte:

1) staționarea trotinetelor electrice în locurile interzise, prevăzute la art. 6 din prezentul Regulament;

2) neridicarea de către operator a trotinetelor electrice staționate neregulamentar, în termenul prevăzut de art. 18.

Art. 21 Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei următoarele fapte:

1) amplasarea pe domeniul public a trotinetelor electrice de către operatorii de flote de trotinete electrice fără avizul Serviciului Siguranța circulației din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, dispunându-se totodată și ridicarea acestora de pe domeniul public de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin R.A.D.P.;

2) amplasarea pe domeniul public de către operatorii de flote de trotinete electrice a unui număr mai mare de trotinete electrice decât cel aprobat de către Primăria municipiului Cluj-Napoca, în baza documentației depuse, dispunându-se totodată și ridicarea trotinetelor electrice de pe domeniul public de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, prin R.A.D.P.

Art. 22 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezentul Regulament vor fi făcute de către polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția locală a municipiului Cluj-Napoca.