CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

H O T Ă R Â R E

privind repartizarea şi numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie

ale grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 92436/1/11.02.2021 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 92577/424/11.02.2021 al Biroului Învăţământ, cultură, culte, sport și societate și al Direcției Juridice, prin care se propune repartizarea şi numirea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

zând avizul comisiei de specialitate;

Reţinând prevederile art. 61 alin. (2) și ale art. 96 alin. (2) lit. a) şi alin. (5) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 şi 4 (1) lit. a) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 786/2020, prin care s-a aprobat modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr. 888/2019 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2020-2021) și tinând cont de Adresa nr. 1137/11.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 91787/42/11.02.2021, transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă repartizarea şi numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 490/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 560/2016, nr. 592/2016, nr. 549/2017, nr. 886/2017, nr. 911/2018, nr. 977/2018, nr. 540/2019, nr. 59/2020, nr. 445/2020 și nr. 715/2020 (privind repartizarea şi numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie ale grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan TARCEA

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora ROȘCA

Nr. 81 din 22 februarie 2021

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)