CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind însuşirea Documentaţiei tehnice de actualizare a datelor cadastrale

pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însuşirea Documentaţiei tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 584912/1/12.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 584947/45/30/12.12.2019 al Direcţiei patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii și al Direcției juridice, prin care se propune însuşirea Documentaţiei tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19;

Potrivit prevederilor art. 10 alin (2) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată, ale art. 79 alin, (9) și 133 din Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 87 alin. (5) și ale 129 alin. 2 lit. c), 108 și 354 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren intravilan, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19, cu suprafaţa din acte de 1060 mp., cu nr. topo. 4867/1, înscris sub A1 în CF nr. 267893 Cluj-Napoca (CF vechi 120121), prin înscrierea în cartea funciară a suprafeței măsurate de 1094 mp.

Art. 2. Se însuşeşte Documentaţia tehnică pentru actualizarea datelor cadastrale ale imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților nr. 17-19, întocmită de S.C. TOPONET S.R.L., ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 813 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)