H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială cu spațiu servicii profesionale, S+P+E, str. Nădășel nr. 40

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială cu spațiu servicii profesionale, S+P+E, str. Nădășel nr. 40 – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 571425/1 din 18.11.2020 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 571500 din 18.11.2020 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială cu spațiu servicii profesionale, S+P+E, str. Nădășel nr. 40, beneficiari: Cristolțan Daniel-Cristian, Cristolțan Maria și Cristolțan Ioana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 149 din 3.06.2020 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială cu spațiu servicii profesionale, S+P+E, str. Nădășel nr. 40, beneficiari: Cristolțan Daniel-Cristian, Cristolțan Maria și Cristolțan Ioana, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 329193.

Prin P.U.D. se propune desființarea casei existente parter (nr. cad. 329193-C1) și construirea unei locuințe unifamiliale, S+P+E, cu spațiu servicii profesionale la parter.

Documentația reglementează:

  • amplasarea față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate, adiacent calcanului învecinat;

  • retragerea minimă față de limita laterală estică: 3 m;

  • retragerea minimă față de limita posterioară: 3 m;

  • circulaţiile şi accesele: din str. Nădășel;

  • staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, două locuri de parcare amenajate la sol;

  • echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 825 din 27 noiembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)