CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare,

drumul Sf. Ioan–str. Făgetului (etapa 1 – Colonia Făget nr. 10 prov.)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, drumul Sf. Ioan–str. Făgetului (etapa 1 – Colonia Făget nr. 10 prov.) proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 947672/1/22.11.2023, conex cu nr. 815464/1/6.10.2023, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 947778/433/22.11.2023, conex cu nr. 815583/433/6.10.2023, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, drumul Sf. Ioan–str. Făgetului (etapa 1 – Colonia Făget nr. 10 prov.), beneficiare: S.C. IMPACT CONSTRUCT REZIDENȚIAL S.R.L. și S.C. JSH BOGRUP S.R.L., pentru o suprafață de teren de 7.087 mp, în proprietate privată;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 193 din 25.08.2022 și Avizul Arhitectului șef nr. 250 din 9.11.2022, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Potrivit prevederilor art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare, drumul Sf. Ioan–str. Făgetului (etapa 1 – Colonia Făget nr. 10 prov., conform Avizului de oportunitate nr. 193 din 25.08.2022), beneficiare: S.C. IMPACT CONSTRUCT REZIDENȚIAL S.R.L. și S.C. JSH BOGRUP S.R.L. pentru parcela cu nr. cad. 263693, aflată în proprietate privată.

Planul urbanistic Zonal propune dezvoltarea unui teren în suprafață de 7087 mp. pe bază de structură parcelară, respectiv cinci parcele destinate construirii de locuințe cu regim redus de înălțime de mică densitate (UTR Lid*), o parcelă destinată instituțiilor și serviciilor publice sau de interes public (UTR S_Is*), o parcelă cu destinația de spațiu verde cu acces public nelimitat (UTR S_Va*) și imobile aferente circulațiilor (necesare lărgirii drumului Sf. Ioan, a străzii Făgetului și realizării unei alei de interes local cu ampriză de 7 m).

U.T.R. Lid* Locuinţe cu regim redus de înălţime, de mică densitate (parcelele 1,2,3,4,5)

– funcțiunea predominantă: locuințe individuale (unifamiliale) de tip izolat cu o unitate locativă pe parcelă și anexele acestora (garaje, filigorii, împrejmuiri, platforme carosabile și pietonale, amenajări exterioare, piscine);

– regimul de construire: izolat;

– înălțimea maximă admisă: două niveluri supraterane, (S)+P+M, (S)+P+E, D+P. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

– indicii urbanistici: P.O.T. max. = 20 %, C.U.T. max. = 0.4 ADC/mp;

– retragerea față de aliniament: alinierea clădirilor este obligatorie. Clădirile vor fi retrase cu 4.5 m de la aliniament. Garajele vor fi retrase cu cel puțin 6 m de la aliniament.

– retragerea față de limitele laterale: minim 4,5 m; garajele vor putea fi alipite limitelor laterale ale parcelelor, cu condiția ca înălțimea calcanului rezultat să nu depășească 3 m;

– retragerea față de limitele posterioare: clădirile (inclusiv garajele) vor fi retrase de la limita posterioară cu o distanță minimă egală cu înălțimea clădirii,dar nu mai puțin de 12 m;

– circulațiile și accesele: accesul pe parcele se realizează din Drumul Sf. Ioan. Pe o parcelă poate fi prevăzut un singur acces pietonal și un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lațimea de max. 3 m. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea pavimentelor permeabile;

– staționarea autovehiculelor: va fi organizată în interiorul parcelei. Necesarul de parcaje:

  • locuinţe individuale (unifamiliale), inclusiv în cazul în care ocupanţii desfăşoară activităţi liberale sau manufacturiere: două locuri de parcare, dintre care cel puţin unul încorporat în volumul clădirii principale sau într-un garaj;

  • servicii aferente funcţiunii de locuire (servicii de proximitate):două locuri de parcare;

– echiparea tehnico-edilitară: toate utilităţile vor fi asigurate prin racordare la reţelele edilitare publice disponibile și funcționale. Este interzisă conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau spre parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuire. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire), destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

U.T.R. S_Is* – subzona de instituţii şi servicii publice şi de interes public (parcela 6)

– funcțiunea predominantă: funcțiuni de învățământ, de sănătate și asistență socială;

– regimul de construire: deschis, izolat;

– înălțimea maximă admisă: trei niveluri supraterane (parter + etaj + mansardă/nivel retras) sau (demisol + parter + mansardă/nivel retras). Retragerea ultimului nivel va fi mai mare sau egală cu 1,80 m faţă de planul faţadei spre stradă/spaţiul public. Totalizat, regimul de înălţime nu poate depăşi una dintre următoarele configuraţii: (S)+P+1+M, (S)+P+1+R, D+P+M, D+P+R. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornişa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 8 m. Înălţimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperişului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăşi 12 m;

– indicii urbanistici: P.O.T. maxim = 60% , C.U.T. maxim = 2,2;

– retragerea față de aliniament: 4.5 m;

– retragerea față de limitele laterale: jumătate din înălțimea clădirii, dar nu mai puțin de 4,5 m;

– retragerea față de limita posterioară: nu e cazul;

– circulațiile, accesele: accesul pe parcele se realizează din Drumul Sf. Ioan și str. Făgetului. Pe o parcelă poate fi prevăzut un singur acces pietonal și un singur acces carosabil. Accesul carosabil va avea lațimea de max. 3 m. Pentru căile pietonale și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea pavimentelor permeabile;

– staționarea autovehiculelor: va fi organizată exclusiv în interiorul parcelei, în spații special amenajate, necesarul locurilor de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament local de urbanism aferent P.U.G.;

– echiparea tehnico-edilitară: toate utilităţile vor fi asigurate prin racordare la reţelele edilitare publice disponibile. Este interzisă conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau spre parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuire. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc). Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spaţiu interior parcelei (eventual integrat în împrejmuire), destinat colectării deşeurilor menajere, accesibil din spaţiul public.

U.T.R. S_Va* – subzonă verde – scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat;

– funcțiunea predominantă: plantaţii înalte, medii şi joase, sistem de alei şi platforme pentru circulaţii pietonale şi velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activităţi în aer liber compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, construcții pentru activități culturale și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

– indicatorii urbanistici: P.O.T. max. = 5%, C.U.T. max.= 0,1;

– înălțimea maximă admisă : (S/D)+P, Hcornișă = max. 5 m;

– retragerea față de aliniament: min. 5 m;

– retragerea față de limitele laterale și posterioară: clădirile vor fi retrase cu o distanță minimă de 3 m față de limitele laterale de proprietate și cu o distanță minimă de 6 m față de limita posterioară de proprietate;

– staționarea autovehiculelor: este interzisă parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi (cu excepţia vehiculelor utilitare care deservesc activităţile de întreţinere a zonelor verzi). Acestea vor fi organizate/reglementate în vecinătatea zonelor de intrare, ca parte a sistemului de parcaje/garaje publice, sau în sistem privat;

– echiparea tehnico-edilitară: toate clădirile vor fi racordate la reţelele edilitare publice. Se va da o atenţie deosebită iluminatului public, ce va face obiectul unor studii de specialitate. Vor fi prevăzute puncte de alimentare cu apă din reţeaua publică. Este interzisă conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau spre parcelele vecine. Firidele de branşament şi contorizare vor fi integrate în împrejmuiri sau clădiri. Este interzisă dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc.).

Suprafața de teren necesară lărgirii Drumului Sf. Ioan și străzii Făgetului (ce cuprinde inclusiv suprafața necesară amenajării unei alveole pentru stația de transport în comun la str. Făgetului), pe tronsonul adiacent P.U.Z, va fi dezmembrată din parcela inițială și înscrisă în CF cu titlu de „drum” anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcele. Aceasta va fi amenajată și transferată în domeniul public cu titlul gratuit (cf. Propunerii din planșa U06- proprietatea asupra terenurilor), anterior recepției oricărei construcții.

Suprafața de teren necesară realizării aleii de interes local cu ampriză de 7 m (5,5 m carosabil + un trotuar de 1,5 m) va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în CF cu titlul de „drum” și adusă la strat de uzură, anterior emiterii autorizațiilor de construire pe parcelele cu acces direct din aceasta.

Subzona verde cu acces public nelimitat (parcela 7), va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F. cu titlul de „spațiu verde cu acces public nelimitat” și amenajată în baza unui proiect de specialitate, anterior recepției locuințelor propuse. Spațiul verde amenajat va conține vegetație joasă, medie și înaltă (cel puțin 3 de arbori cu circumferința minimă de 35 cm măsurată la 1 m de la colet).

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarele acesteia.

Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 1 și Planșa U03 Reglementări Urbanistice se constituie în Anexa 2, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani de la aprobare.
Art. 3. –Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 828 din 4 decembrie 2023

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)