HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană str. Tășnad

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană str. Tășnad, proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 571733/1/18.11.2020, conex cu nr. 444939/1/15.09.2020, al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 571779/433/18.11.2020, conex cu nr. 445012/433/15.09.2020, al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană str. Tășnad;

Reținând Avizul de oportunitate nr. 31 din 4.02.2020, Avizul arhitectului șef nr. 123 din 18.05.2020 și nr. 264 din 11.09.2020, precum și avizele organismelor teritoriale interesate;

Reținând prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

Vâzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 2, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 –

Se aprobă contractul de restructurare, încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca, pe de o parte, și investitor, pe de altă parte, și P.U.Z. de restructurare urbană str. Tășnad, beneficiară: S.C. ASCOM IMPEX S.R.L., pe parcela cu nr. cad. 314368, precum și regulamentul aferent acestuia, după cum urmează:

UTR M4_A – subzonă mixtă cu regim de construire deschis, adiacentă arterelor de importanță locală

– funcțiunea predominantă: structură funcţională mixtă incluzând locuire colectivă, comerț, activități administrative, servicii de interes public;

regimul de construire: deschis, izolat;

– înălțimea maximă admisă: 2S+P+5E+R;

– indicii urbanistici: P.O.T. maxim = 60%, C.U.T. maxim = 2,8;

– retragerea față de aliniament: minim 6 m față de strada Tășnad;

– retragerea față de limitele laterale: minim 5 m față de limita vestică, respectiv, minim 15 m față de limita estică;

– retragerea față de limita posterioară (sudică): minim 8 m;

– circulațiile și accesele: accesul auto și pietonal se realizează din str. Tășnad. Drumul de incintă are profil de 15 m (carosabil 5,5 m, locuri de parcare în lung, trotuare);

– staționarea autovehiculelor (moto, velo): în spații specializate dispuse la subsol și locuri de staționare pentru vizitatori de-a lungul circulației propuse;

– echiparea tehnico-edilitară: toate utilităţile vor fi asigurate prin racordare la reţelele edilitare publice, zona beneficiind de echipare completă. Va fi dispusă în interiorul parcelei o platformă subterană de colectare selectivă a deșeurilor pe patru fracții.

În fâșia adiacentă aliniamentului (limita nordică) cu adâncimea de 6 m, se vor planta 8 arbori cu circumferința de min. 35 cm măsurată la 1 m de la colet, până la recepția construcției propuse.

Prin grija și cheltuiala investitorului, spațiul cu o suprafață utilă de minim 500 mp, amplasat la parterul construcției, cu acces din exterior, va fi trecut în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, cu titlu gratuit, în termen de maxim 6 luni de la recepția imobilului, la nivel semifinisat (uși, tâmplării, șape și tencuieli).

Contractul de restructurare se constituie în Anexa 1, Regulamentul de urbanism se constituie în Anexa 2, Planșa Reglementări urbanistice se constituie în Anexa 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.

Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze Contractul de restructurare prevăzut la art. 1.

Art.3-

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de cinci ani.

Art.4-

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 831 din 27 noiembrie 2020

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)