CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, P+E,

str. Pavel Dan nr. 16A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Pavel Dan nr. 16A – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 823843/1/25.10.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 823906/433/25.10.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă, P+E, str. Pavel Dan nr. 16A, beneficiară: S.C. IMOINSTANT S.R.L.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 185 din 18.08.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin.(1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință semicolectivă P+E, str. Pavel Dan nr. 16A, beneficiară: S.C. IMOINSTANT S.R.L., pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 343101.

Documentația reglementează:

– retragerea faţă de limita nord-estică: minim 4.33 m;

– retragerea faţă de limita nord-vestică: minim 3 m;

– retragerea faţă de limita sud-vestică: minim 13.81 m;

– retragerea față de limita sud-estică: 6 m;

– accesul auto și pietonal: din strada Pavel Dan;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, patru locuri de parcare amenajate la sol, necesarul de locuri calculându-se conform art. 9 din R.L.U. aferent UTR Liu;

– echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

 

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia.

 

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 835 din 2 noiembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca