CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – reabilitare și extindere skatepark Rozelor,

str. Plopilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588901/1/2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589119/14.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1109 din 13.11.2019, Avizul Direcției Județene pentru Cultură nr. 999/Z/14.11.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – reabilitare și extindere skatepark Rozelor, str. Plopilor, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca, pe parcela de teren identificată în C.F. nr. 295888.

Prin P.U.D., se propune extinderea și reabilitarea skateparkului din parcul Rozelor, realizarea de dotări pentru spațiul public (mobilier urban, cișmele, gradene, iluminat ambiental/nocturn, grup sanitar, totem cu loc de depozitare) și amenajarea zonei verzi adiacente (plantații înalte, medii, joase).

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 836 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)