CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Pomet, nr. 16B prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Pomet nr. 16B prov. – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 823784/1/25.10.2022 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 823867/433/25.10.2022 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Pomet nr. 16B prov., beneficiari: Vâtcă Bianca-Corina și Vâtcă Cosmin–Romulus;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 123 din 4.07.2022 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. –

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamilială, S+P+E, str. Pomet, nr. 16B prov., beneficiari: Vâtcă Bianca-Corina și Vâtcă Cosmin–Romulus, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 339507.

  1. Documentația reglementează:

– retragerea faţă de limita laterală nordică: 3 m;

retragerea față de limita laterală sudică: 3 m;

retragerea faţă de limita posterioară: min. 3 m;

– accesul auto și pietonal: din drum de interes local (nr. cad. 346574) ce se desprinde din str. Pomet;

– staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, un loc de parcare amenajat la sol, necesarul calculându-se conform art. 9 din R.L.U.;

– echiparea tehnico-edilitară: completă în zonă, construcția va fi racordată la rețelele publice, în conformitate cu prevederile art. 12 din R.L.U aferent Lir.

Suprafața de teren necesară lărgirii drumului de interes local pe tronsonul adiacent P.U.D., va fi dezmembrată din parcela initială și înscrisă în CF cu titlu de „drum”, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă și adusă la strat de uzură (dalaj/asfalt) anterior recepției construcției propuse.

La faza D.T.A.C documentația va fi supusă avizării în Comisia de Estetică Urbană.

  1. Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. –

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3. –

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Nr. 836 din 2 noiembrie 2022

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca