H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4 proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 589361/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589396 din 14.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și al Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4, beneficiari: REMAT BRAȘOV S.A.;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 934 din 27.09.2019 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – amenajare platformă depozitare, Calea Baciului nr. 2-4, beneficiari: REMAT BRAȘOV S.A., pe o parcelă proprietate privată, cu nr. cad. 278675.

Prin P.U.D se prevede amenajarea platformei de depozitare. Amenajarea presupune instalarea unui cântar auto și plantarea unei bariere verzi între zona de siguranța a căii ferate și platforma de depozitare. Intervențiile propuse nu afectează indicatorii urbanistici:

circulaţiile şi accesele: Calea Baciului;

staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, șase locuri de parcare amenajate la sol;
echiparea tehnico-edilitară: pe Calea Baciului sunt prezente rețele de apă, electricitate și telecomunicații. Apele uzate menajere vor fi epurate utilizând sisteme individuale.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.
Art. 3.Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 837 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)