H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –

construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369 C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţa ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369 C – proiect din iniţiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 588934/1/14.11.2019 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 589132 din 14.11.2019 al Direcţiei Generale de Urbanism și Direcției Juridice, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369 C, beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 1046 din 19.11.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art.56 al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ţinând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, aşa cum a fost modificat şi completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu – construire locuință unifamilială Sp+P+E, str. Oașului nr. 369 C, beneficiari: Mureșan Ilie și Mureșan Daniela-Traiana, pe o parcelă proprietate privată, nr. cad. 328795.

Documentația reglementează:

  • Retragerea față de limita laterală nordică: 3 m;

  • Retragerea față de limita laterală sudică: 4.4 m;

  • Retragerile față de limita posterioară: min. 6 m;

  • Circulațiile și accesele: din aleea de deservire locală ce se desprinde din str. Oașului;

  • Staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent PUG;

  • Echipare tehnico-edilitară: completă pe str. Oașului.

Toate investiţiile propuse prin această documentaţie de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Imobilul cu nr. cad. 328794, dezmembrat din parcela inițială în vederea asigurării profilului drumului reglementat prin documentația de urbanism aprobată prin H.C.L nr.50/2009, se va alipi imobilului cu nr. cad. 9188/6 anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Art. 2.

Se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei de doi ani de la aprobare.

Art. 3.

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism.

Preşedinte de şedinţă,

Ec. Dan Ștefan Tarcea

 

Contrasemnează:

Secretarul general al municipiului,

Jr. Aurora Roşca

Nr. 838 din 21 noiembrie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)